ไสยรสรัชนิดา, and สุทธิศัยวัชรินทร์. 2019. “Potential Factors Affecting the Competitiveness of Thailand Post in Roi - Et Province”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13 (1), 138-50. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186028.