ช่างเหลาจักรพงษ์, and แสนภักดีประชาสรรค์. 2019. “Debt Status and Management of the Members of Khon Kaen Teacher Saving Cooperative Limited”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13 (1), 174-84. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186039.