[1]
เนานาดีล., วงษ์ชาชมจ., and สิงหาปัดส., “Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic”, Journal of Roi Et Rajabhat University, vol. 13, no. 1, pp. 79-88, Apr. 2019.