ลาปีอีอ., and ธรรมสุวรรณภ. “Management Process of Khuanru Civic Council, Rattaphum District, Songkhla Province Based on Democratic Community”. Journal of Roi Et Rajabhat University, Vol. 13, no. 1, Apr. 2019, pp. 111-20, https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/185999.