เนานาดีลัดดาวัน, วงษ์ชาชมจำนง, and สิงหาปัดสุชานาถ. “Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13, no. 1 (April 29, 2019): 79-88. Accessed August 25, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186025.