ไสยรสรัชนิดา, and สุทธิศัยวัชรินทร์. “Potential Factors Affecting the Competitiveness of Thailand Post in Roi - Et Province”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13, no. 1 (April 29, 2019): 138-150. Accessed September 20, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186028.