แสงทามาตย์พัชฎาภรณ์, สอนนาประภาพร, and อินทชัยพิณณพัสตร์. “The Comparison of Cost and Return Dried and Boiled Rock Salt in Ban Chai Sub-District, Ban Dung District, Udon Thani Province”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13, no. 1 (April 29, 2019): 151-161. Accessed October 22, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186030.