ช่างเหลาจักรพงษ์, and แสนภักดีประชาสรรค์. “Debt Status and Management of the Members of Khon Kaen Teacher Saving Cooperative Limited”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13, no. 1 (April 29, 2019): 174-184. Accessed October 17, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186039.