1.
แก้วมณีชัยศ, เพ็งสวัสดิ์ว. Effective Time Management of School Directors: Causal Factors. Journal of Roi Et Rajabhat University [Internet]. 30Aug.2019 [cited 18Nov.2019];13(2):215-26. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/183862