1.
เนานาดีล, วงษ์ชาชมจ, สิงหาปัดส. Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic. Journal of Roi Et Rajabhat University [Internet]. 29Apr.2019 [cited 20Sep.2019];13(1):79-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186025