วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารระดับชาติที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขามานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บทความที่ลงตีพิมพ์และเผยแพร่จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน  โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม,  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน,  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

Vol 14 No 47 (2019): มกราคม - มีนาคม 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 47

รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ                  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.อรทัย เหลียงจินดาถาวร      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                               วิทยาเขตขอนแก่น

รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.ชมภูนาฎ ชมภูพันธ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2019-05-14

แนวทางการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี

สิทธิชัย ศรีวะอุไร, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

89-97

View All Issues

Indexed in tci