วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารระดับชาติที่ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article)  บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น

กำหนดออก ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม,  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน,  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

Vol 13 No 45 (2018): กรกฎาคม - กันยายน 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 45

รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์                  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน                   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์                    มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ณิตชาธร ภาโนมัย                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2018-11-05

View All Issues

Indexed in tci