รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 23 กุมภาพพันธ์ 2561

ดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

ประสิทธิผลของนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดย พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์

 

1

การศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามตัวแบบ I AM READY ของหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดเลย โดย ทิวา ปริญแก้ว และชาญยุทธ หาญชนะ

 

11

กระบวนการปรับตัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม กรณีศึกษาอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดย สุปัน สมสาร์ ชาญยุทธ หาญชนะ ดนัย ลามคำ เกรียงศักดิ์ แก้วนาค และพินันท์ ลาดบัวขาว

 

18

วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานใน บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย วีระพันธ์ ชุมเรือง อรภัทร สุวรรณ และอรพินท์ บุญสิน

 

28

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ภูรีภัทร เสืออินทร์ และพิชัยรัฐ หมื่นด้วง

 

34

กระบวนการทางนโยบายในการตัดสินใจพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โดย พรพรรณ ประดิษฐ์แท่น

 

41

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย จิตตรี จิตแจ้ง และจิตเจริญ ศรีขวัญ

 

50

เรื่องเล่าไทย ลาว: มิติความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชุมชนสองฝั่งโขงไทย-ลาว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบุลี สสป.ลาว โดย พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

61

การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบค้นเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนพื้นที่บ้านผาหวายอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ โดย ณศิริ ศิริพริมา ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ และไทยโรจน์ พวงมณี

 

73

การใช้แรงจูงใจในภาครัฐ:การสำรวจบทความทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย อัจฉรา วรรธนานันต์ และอาทิตย์ ผดุงเดช

 

92

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเสรีประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์ จังหวัดเลย โดย วิเชียร ธมมวชิโร และแพท รมยะ

 

104

การศึกษาสภาพปัญหาป่าชุมชนดอนแฮดตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดย วาริธ ราศรี

 

109

รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมเมืองวัยต้นและผู้สูงอายุวัยกลาง กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมืองขอนแก่นและผู้สูงอายุในเขตเมืองอุดรธานี โดย นัฏพร จิรเจษฎา และเสาวพร บุญคำ

 

118

การเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการฝายมีชีวิต โดย อาทิมา แป้นธัญญานนท์ สุภารัตน์ คำเพราะ และมนตรี ชินสมบูรณ์

 

126

ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นของชุมชนส่องเหนือตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย ชมนาถ แปลงมาลย์

 

136

ศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดย อุไร นามมะ และหาญยุทธ หาญชนะ

 

145

แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู โดย โชคอำนวย พลมนตรี และประกอบ คงยะมาศ

 

153

การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาไทยในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สุรพงษ์ โคตรมะ และพิชัยรัฐ หมื่นด้วง

 

163

ภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ภายใต้บริบทภูมิสังคมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย วรรณภา มีก่ำ

 

172

คำขวัญประจำอำเภอ: ภูมิปัญญาทางภาษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย สุดารัตน์ มาศวรรณา

 

178

การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี โดย ณมานพ แก้วกล้า ปิยะพงษ์ ชูชนะ และมัลลิกา พงษ์สถิติย์

 

187

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลสู่กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนกรณีศึกษา หมู่บ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดย ณชพงศ จันจุฬา สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อับดุลคอเล็ต เจะแต นุรดี ลาแตะ และนท ศิริกาญจน์

 

194

การศึกษาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชียงแหว จังหวัดอุดรธานี โดย อุไรวรรณ บุษทิพย์

 

204

แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย ปิยาพร อภิสุนทรางกูร

 

214

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นิตยา สังขทิพย์ อนุชา วิทยากร ภูริพันธุ์ภิญโญ และเชาว์ โรจนแสง

 

221

การสร้างเอกภาพในนวนิยายชุดของกลุ่มนักเขียน: ศึกษาจากนวนิยายชุดมาเฟียเลือดมังกร โดย อัคคภาค เล้าจินตนาศรี

 

229

สื่อ สาร สร้างสันติสุข โดย พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร พระครูสุจิต กิตติวัฒน์ และกาญจนา ดำจุติ

 

237

การศึกษาคำว่า "ทอง" ในภาษาและวัฒนธรรมไทย โดย สมิทธ์ชาต์ พุมมา

 

244

บทบาทของพระสงฆ์กับการสาธารณสงเคราะห์ (พัฒนาชุมชน) ในศตวรรษที่ 21 โดย พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน และพระสิริรัตนเมธี

 

256

พระมหาชนก: กับหลักธรรมแห่งความพอเพียง โดย ส่งสุข ภาแก้ว

 

267

วรรณกรรมน้ำเมา: พลังอำนาจและจิตวิญญาณแห่งจินตกวี (ตู้ฝู่) ในบทเพลงแปดอมตะไหสุรา 《饮中八仙歌》โดย เกรียงไกร กองเส็ง และสุภาวดี ยาดี

 

279

การเปรียบเทียบคำยืมภาษาสันสกฤตในภาษาฮินดีกับคำยืมภาษาสันสกฤตในภาษาไทย โดย ปัทมา สว่างศรี และเสกสรร สว่างศรี

 

289

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานใบตองประณีตศิลป์จากเปลือกข้าวโพดอบแห้ง โดย สิรภัทร สิริบรรสพ

 

296

การศึกษาระบบการสื่อสาร ICT ในยุค 4.0 โดย พวงเพชร พลวิเศษ

 

304

การตรวจชำระลิลิตสุทธกรรม โดย ณฐรช จอมพารา

 

313

 

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

แนวทางส่งเสริมการใช้ Google Classroom พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม โดย ลาภวัต วงศ์ประชา ละมัย ร่มเย็น และสุธาสินี คุปตะบุตร

 

322

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โดย ไซมอน อัครสกุลชัย

 

331

นวัตกรรมหนังสือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบสองภาษา เรื่องสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง สำหรับผู้เรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย ปัญญา นาแพงหมื่น

 

336

อนาคตภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย วชิราภรณ์ สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

 

347

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความต้องการรับบริการวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 โดย กานดา วัชรินทร์รัตน์ และฉัตร พยุงวิวัฒนกูล

 

355

การประยุกต์ใช้เทคนิคการคัดแยกประเภทเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดย พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี ศรีชล ภิรมย์ลาภ สกุลชาย สารมาศ และรังสรรค์ กุฏสำโรง

 

363

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม โดย สมาน ประวันโต และธีระเดช จิราธนทัต

 

372

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมที่มีประสิทธิผล โดย สมาน ประวันโต และธีระเดช จิราทัต

 

379

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย อดิศร ศรีเมืองบุญ มีศักดิ์ แสงศิลา สุรเดช พรมคำ และยุภาวดี พรมเสถียร

 

386

การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิกสู่ความเป็นเลิศ โดย ฉลาด จันทรสมบัติ และโณทัย อุดมบุญญานุภาพ

 

392

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย เอกลักษณ์ เพียสา

 

403

การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำการ: โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ฉลาด จันทรสมบัติ โณทัย อุดมบุญญานุภาพ และนฤชัย เคนไชยวงศ์

 

410

รูปแบบพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดย สุธินันท์ ภักดีวุฒิ

 

422

การศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเลย โดย พระมหาลิขิต รัตนรํสี คำหงษา

 

430

การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย จิตเจริญ ศรขวัญ ศุภมัย พรหมแก้ว และอรสา จรูญธรรม

 

439

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ทะนงเกียรติ พลไชยา

 

448

องค์ประกอบตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นันทพร กงภูเวช ปัทมา สิงหนุต และธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

 

457

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย จันทิมา บุญเทพ ภัทราพร เกษสังข์ และนฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์

 

464

การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชา ED 202 วิชาชีพครูและจริยธรรมในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต โดย ธีระเดช จิราธนทัต

 

472

การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทเพลงทำนองลูกทุ่งอีสาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ และรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ

 

481

ผลการเรียนรู้แบบทำนาย–สังเกต–อธิบายเสริมด้วยเทคนิค KWDL ต่อมโนมติกรด-เบส และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน โดย สิริธร โทวันนัง ดวงสมร กิจโกศล และหนูกร ปฐมพรรษ

 

488

ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยแบบจำลองวิทยาศาสตร์ต่อมโนมติพันธะเคมีและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน โดย เนตรนภา แก้วแสนเมือง ดวงสมร กิจโกศล และหนูกร ปฐมพรรษ

 

500

กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและประเมินผลแบบ CIPP Model โดย พิศาล คงเอียด และมนต์ชัย เทียนทอง

 

511

การพัฒนาสมรรถนะผู้นำนักเรียนในการจัดการขยะในครัวเรือน โดย อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง และทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์

 

515

การสำรวจความเข้าใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องไฟฟ้ากระแสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ธวัชชัย พันธ์ชัย พัดตาวัน นาใจแก้ว และหนูกร ปฐมพรรษ

 

524

พฤติกรรมที่เหมาะสมของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ยุพิน ภวะภูตานนท์ กมล พลค และต้นสกุล ศานติบูรณ์

 

534

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัยจากโจทย์วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย สมยงค์ สีขาว และวิชษ์วิสิษฐ์ วงเขียว

 

543

การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เสียงกับการได้ยิน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกางปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ธันย์ชนก ศรียาลัย ไวท์รดา กิจชนะกาญจน์ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และไหมคำ ตันติปทุม

 

548

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ธิดารัตน์ ยิ่งยอด สาวิณี จันทร์โชติ ปฐมาวดี คำทอง และณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

 

556

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิตินิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัสเรื่อง ความเพียรสำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดย วัชรีภรณ์ ดีสิทธิ ชวลิต ยศสุนทร กรวิกา ศรีวิชา และพนิดา นวลติ่ง

 

564

การสร้างชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนิทานการเรียนรู้แบบอนิเมชัน และประเมินผลผ่านแอปพลิเคชัน ZipGradeสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดย จิตลัดดา บุตรอุดม จีรนันท์ วรรณสาร และภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

 

573

การพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติร่วมกับแอปพลิเคชั่นPlickers โดยใช้การ์ตูนอนิเมชัน เรื่อง ลูกเป็ดขี้เหร่ โดย อรอุมา อาริโย อรณิช บุตรคำ และภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

 

581

การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ภาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ทรงชัย เที่ยงธรรม

 

589

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำภูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ทิพาพรรณ บรรเทา

 

598

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดย ธวรรณวิภา โสมคำ

 

608

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่บิด สังกัดสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย โดย อรียา ปะวะโข

 

618

การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีบ้านขอนแก่น สามัคคี ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย พรรณนิดา หมวดเหม็น ฐิดารัตน์ ขานฤทธี โยธิตา สมอาษา และพรกมล ระหาญนอก

 

627

การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีบ้านห้วยหินซา หมู่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย โดย พรนภา ลูกอินทร์ ศิริรัตน์ แกนประโคน อภิญญา วังคีรี และ พรกมล ระหาญนอก

 

632

แอปพลิเคชันจัดการการซ่อมของคลินิกคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย ภคิน มังคละโยธิน และวรกร พิมพาคุณ

 

638

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย พลวัฒน์ บุดตา ศรีชัย มูลถวิลย์ พงษ์พิสุทธิ์ พิชัยคำ ไหมคำ ตันติปทุม และภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

 

644

ระบบบริหารจัดการอาคารศูนย์กีฬาออนไลน์ กรณีศึกษาศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ชไมพร ธรรมแสง ธนพร นาตรีชน และเอกภูมิ อิ่มอก

 

652

ระบบบริการจัดการสืบค้นและตรวจสอบหอพัก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ภราดร รีชัยพิชิตกุล สุรศักดิ์ ตาน้อย วัศกร ไชยสามารถ และธิตินันทน์ ชอบจิตร

 

659

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการโสตทัศนูปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ภราดร รีชัยพิชิตกุล ปรเมศวร์ ป้องนานาค วิรุต อุดทา

 

665

การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ภราดร รีชัยพิชิตกุล นิมิต ตาน้อย สรณ์สิริ ศรีชาทุม และอภิชาติ เทือกลาด

 

670

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย เอกภูมิ อิ่มอก จตุพงษ์ กะวิวังสกุล นรากร แก้วพิมพ์ และโอภาส ชาญเดช

 

677

ระบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย เอกภูมิ อิ่มอก พีรพล ปวงสุข และสุริยชัย หนันทุม

 

684

ระบบแจ้งซ่อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย เอกภูมิ อิ่มอก ทยุต วงศ์โสภา และประภากร เกตุแก้ว

 

689

เว็บไซต์คลังข้อสอบบรรจุข้าราชการครู โดย นิมิต ตาน้อย เอกภูมิ อิ่มอก วัชรี หอมสมบัติ และสุดารัตน์ มีมูล

 

694

ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ มีดีดีอาร์ทเฮ้าส์ โดย ธวัลรัตน์ เงียบจังหรีด วรวรรณ นันทะปิ่น ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

 

701

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยพิมพ์อัดให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย ศรัทธา สินสาธิตสุกุล และธีรพล อิ่มใจ

 

708

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบขึ้นรูปขอบกีตาร์ไม้ระบบอัตโนมัติ โดย โกวิทย์ กัลยาทอง

 

717

การวางแผนความต้องการอะไหล่เครื่องอัดเม็ดผลิตอาหารสัตว์ โดย สุรพงศ์ อินทรภักดิ์

 

724

การศึกษากระบวนการผลิตไฝ่บงหวานแห้ง โดย เตือนใจ ศิริพาหนะกุล สุวิมล โชคชัยสวัสดี เกสร น้อยนาง และยุวลี สีเสา

 

732

ระบบควบคุมการแจ้งเตือนภัยแบบดัดแปลงเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม โดย กีรดิษ สายพัทลุง เติมศักดิ์ จินดากุล ธงชัย ทองอยู่ ปฐมาภรณ์ ศรีผดุลธรรม

 

744

การวิเคราะห์ปริมาณพลังงานในการอบผลปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพอาศัยวิธีทางวิศวกรรมย้อยรอย โดย สุรจิตร์ พระเมือง

 

751

การศึกษาคุณสมบัติการรับแรงอัดของอิฐดินดิบเพื่อการก่อสร้างบ้านดินกรณีศึกษา:ดินเหนียวลุ่มน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา โดย รุ่งทิวา เวทยะเวทิน และชีวินทร์ ลิ้มสิริ

 

760

การใช้ดินเหนียวนานวลหินผุ และเศษแกรนิตเหลือทิ้ง เป็นวัตถุดิบในการผลิตสโตนแวร์เซรามิก โดย อริยาภรณ์ เรืองสุวรีย์ และภควดี ศิริหล้า

 

767

ผลของการติดตั้งจำนวนวาล์วกันกลับและมุมเอียงที่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนของ ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ โดย ณรงค์ สีหาจ่อง สัมพันธ์ ฤทธิเดช อภิชาต แสนนาม ยุทธนา นามวงษา จีรศักดิ์ คงแสน และกิตติพล ขาวงาม

 

775

การศึกษาการรัดแหวนแมคคานิคอลซีล โดย เหรียญ ชีวนันท์ พิพัฒน์ ปราโมทย์ กิตติพล ขาวงาม ยุทธนา นามวงษา จีรศักดิ์ คงแสน และอภิชาต แสนนาม

 

786

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดแรงบิด โดย ณัฐชัย โปธิ และวันชาติ สุพรมพิทักษ์

 

792

การจำลองพัลส์สนามไฟฟ้าโดยใช้วงจรเฮชบริดจ์มัลติเลเวลอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำผลไม้ โดย ประกาศิต ศรีทะแก้ว วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ เพลิน จันทร์สุยะ ณัฐดนัย วิสเกตุ และธีรวุฒิ บุญปรีชา

 

798

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Loei Travel Guide บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย บุษกร แก้วภักดี กนกวรรณ สังธรรม ชวลิต ยศสุนทร และวัชรีภรณ์ ดีสุทธิ

 

805

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศึกษา บทเรียนตะกร้อ โดย ปัทมวรรณ ทองดี กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี

 

813

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนครพนม โดย กรรณิกา สิงห์ศรี เนียน คำมูลตรี นิสากร พุทธวงศ์ สุจิรา หงษามนุษย์ และพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี

 

821

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย จิราภรณ์ จำปาจันทร์ ณีรนุช วรไธสง กาญจนา วงษสวัสดิ์ และภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ

 

829

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดย กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ

 

836

การศึกษากระบวนการผลิตครีมเทียมผงจากน้ำมันมะคาเดเมีย โดย โสภา ธงศิลา เกสร น้อยนาง และจิตติมา พีรกมล

 

845

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขนมปังกรณีศึกษา บริษัทผลิตเบเกอรี่ โดย เอกชัย คุปตาวาทิน

 

853

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วเบญจรงค์ โดย สุภาวดี สำราญ

 

862

ผลของปริมาณผงชาและวิธีการชงชาที่มีผลต่อคุณภาพของชามะขามป้อม โดย สุภารัตน์ อำนาจ และภัฒณษอรณ์ กาศสกุล

 

871

กระดาษเหนียวผสานสารสกัดพืชยับยั้งเชื้อ Colletotrichummusae เพื่อยืดอายุกล้วยหอมอินทรีย์ โดย ณัฏฐพล พงษ์หิรัญธนโชค และวิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

 

880

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ จิรพร สวัสดิการ และรุ่งทิวา สุวรรณรัตน์

 

891

การศึกษาตัวแบบอัตรามรณะเพื่อพยากรณ์อัตรามรณะไทย โดย ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน

 

900

กรดอินทรีย์โซ่ตรงยาว เอสเทอร์และสเตอรอยด์จากกิ่งสะทอนวัว โดย ธนาธิป รักศิลป์

 

906

การพัฒนาระบบประเมินความพร้อมสำหรับผู้ป่วยของแผนกวิสัญญีกรณีศึกษา: โรงพยาบาล ภูเขียว โดย ดารารัตน์ เศษสูงเนิน สุภาวดี แผงตัน ดุลชาติ ศิริวัลลภ และเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

 

913

การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม อำเภอ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และสุจรรยา ธิมาทาน

 

922

การวิเคราะห์หาตะกั่วปริมาณน้อยในตัวอย่างน้ำโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร เมตรีแบบเปลวไฟ หลังจากตกตะกอนด้วยไทโออะเซตาไมด์ โดย พลอยไพลิน งามประดิษฐ์ วิศินี มีมาก และวรากร วิศพันธ์

 

933

ศึกษาศักยภาพของพืชในการบำบัดสารกัมมันตรังสีในดิน โดย พวงทิพย์ แก้วทับทิม ปิยะ ผ่านศึก และสุนารี บดีพงศ์

 

944

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวพันธุ์ปลูกเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย เดดวงสา สุวันนะจันโท อยุธย์ คงปั้น และปริญดา แข็งขัน

 

952

ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และข้าวเจ้าพันธุ์ปลูกเมืองไกสอนพมวิหานแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย พูสะไหม เพดสิงหาน อยุธย์ คงปั้น และปริญดา แข็งขัน

 

960

ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการเพาะปลูกกาแฟร่วมกับต้นแมคคาเดเมีย โดย สุรพงษ์ พิพัฒน์ธนาทร และเจริญชัย โขมพัตราภรณ์

 

969

สถาปัตยกรรมระบบการบูรณาการข้อมูลห้องสมุดดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดย สาวิตรี วงศ์เพ็ชร และศศิธร พิมานสกุลวัฒน์

 

979

การพัฒนาโปรแกรมประเมินตนเองเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยแบบออนไลน์ โดย ตะวันฟ้า เริงฤทธิ์ และวิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

 

987

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนลาวครั่งบ้านกุดจอกอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท โดย ฉัตรชัย โตวราธรรม และฉัตร พยุงวิวัฒนกุล

 

996

การสำรวจความหลากหลายของไผ่ในสภาพพื้นที่ราบของจังหวัดเลยตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย มาริษา เดอ เบลส์ อรทัย จิตไธสง และอุทุมพร สมพงษ์

 

1003

การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้าแคม ตำบลน้าแคม อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย โดย ศักดินาภรณ์ นันที วัลลภ ทาทอง และอนุชา วิลัยแก้ว

 

1010

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบล ที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูงอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ทิวารินทร์ สุขจับใจ นภิสา ศรีกุม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น ยุวดี ตรงต่อกิจ และนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ

 

1022

ความดันโลหิตและความเมื่อยล้าของคนงานทำเสื่อกกกรณีศึกษา ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดย เกื้อกุศล บูรพากล้าจน ประดับ เรียนประยูร และภัทรพล ทองนำ

 

1030

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย กิติพงษ์ สุวรรณชัย ชลิตา สานุสัตย์ ธนวัฒน์ ศิริกันรัตน์ วัชรากร ถาธิราช อำพล อาจทอง บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และมธุรส ชลามาตย์

 

1040

ประเภทการใช้บริการทางสุขภาพจากการแพทย์แผนจีนในพื้นที่ต่างบริบท โดย มนตรา พงษ์นิล สรณ์สิริ พร้อมสุข เปรมฤดี ด้วงงาม จารุวัฒน์ ศรีเทพ จิรายุ อินเทียมใจ จิรภัทร ธรรมศิริ และอนุชา ปัญญาหล้า

 

1049

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลบ้านไร่ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดย ลักษิกา ประจงค์ เสาวลักษณ์ รอดสว่าง นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น

 

1059

สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย สุกัญญา ไชยโวหาร อัมรินทร์ หวลคิด เพชรธาดา คงชนะ และอรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแดง

 

1068

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนในโรงเรียน โดย ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์

 

1077

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย นิทราภรณ์ ประทุมไทย ภัทรกัลยา เหนียวคง วิทวัฒน์ เจนดง และทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์

 

1083

การเกื้อหนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดในจังหวัดปัตตานี โดย นท ศิริกาญจน์ และเพ็ญพักตร์ ทองแท้

 

1090

พฤติกรรมการใช้ยาแผนปัจจุบันของผู้สูงอายุหมู่บ้านน้ำภูอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ณัฐณิชา พลเชียงสา พรวลัย รอดไธสง ภานุเดช อังคปาน รัชติยาภรณ์ สุภนาม อมรรัตน์ ลำภา และธนัญชัย บุญหนัก

 

1101

ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืดและเมดิซินบอลที่มีต่อความเร็วการว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะ 25เมตร โดย ขจรศักดิ์ เอื้อเฟื้อ ไพญาดา สังข์ทอง และสาธิน ประจันบาน

 

1110

การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสำหรับนักกีฬาระดับเยาวชน โดย ศาตรา เอื้อเฟื้อ ทศพล ธานี และสาธิน ประจันบาน

 

1120

วิธีการปรับปรุงสมการอย่างง่าย (Modified simple equation) สำหรับสมการ Boussinesq Paradigm โดย ประภาพร จันทะคัต ณัฐวุฒิ ขันใส อัษฎาวุฒิ ไสยันต์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ และมนตรี ต่อวัฒนบุญ

 

1132

วิธีการ multiple exp-function สำหรับการผลเฉลยจริงของเเบบจำลองที่นิยมของไคว์เดอร์เวียร์ (3+1) มิติ โดย ขนัฐฐา จำปาวัฒ รัตนา วัดพล สิทธิศักดิ์ ศรีอรรคจันทร์ และมนตรี ต่อวัฒนบุญ

 

1144

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจและนาอีฟเบย์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดย จริยา ทิพย์เขียว รังสินี พนมพรม จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ และอรนงค์ บุเกตุ

 

1155

การเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวชานอ้อย และเปลือกมันสำปะหลัง โดย นันทวัน วันสืบ จุฬาภร สิงห์สมบัติ ณัฐพล แก้วอ่อน ยุทธศักดิ์ จันทร์แสตมป์ และภาณุมาศ พรหมเทศ

 

1162

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ไข่ โดย เกียรติยศ ศรีวงษ์ ภูมิมินทร์ โชคเหมาะ ธิดาทิพย์ คำแท่ง และภาณุมาศ พรหมเทศ

 

1168

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการเปลี่ยนใบเลื่อยเครื่องสับโม่มันสำปะหลังกรณีศึกษา บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย ศศิธร ผงผานอก วสันต์ กรวยสวัสดิ์ และเปรมชัย มูลหล้า

 

1174

การลดความสูญเสียในกระบวนบรรจุแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการศึกษางานกรณีศึกษา บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย ก่อเกียรติ ช่างระดม ณัฐวุฒิ คุชนุช และเปรมชัย มูลหล้า

 

1180

การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิทกรณีศึกษาโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านนาบอน โดย นครินทร์ เมืองเกษม ภักวิภา สาลาสุตา และกานต์ จันทระ

 

1186

การศึกษาการสร้างเตาชีวมวลโดยการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตมะพร้าวแก้วเป็นเชื้อเพลิงจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น โดย นันท์นภัส เจริญศักดิ์ และธีรภัทร์ อนุชาติ

 

1193

การศึกษาสมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นบ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย วิภาวี สมเกียรติยศ สุจรรยา เจนชัยภูมิ วีระศักดิ์ ซอมขุนทด และอารีรัตน์ ดาวงษา

 

1199

การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์โดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากขอบเตาชีวมวล โดย ประกฤษณ์ จุกลาง และนุวัติ พิมพะบุตร

 

1208

การศึกษาปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ำประปามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดย ชุติรัตน์ สารวงษ์ สุดารัตน์ สินทรา และณัจฉรียา คำยัง

 

1217

การพัฒนาตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบพกพาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โดย ศิวพันธ์ บัวแก้ว สานนท์ คำภาพล พิทยา เป็นสุข คมยุทธ ไชยวงษ์ และศิวกร แก้วรัตน์

 

1222

การพัฒนาโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล/กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหว้าวิทยาสรรค์ โดย ภราดร รีชัยพิชิตกุล กันตภณ แสงมุกดา และเบญจมาภรณ์ ถินแดง

 

1228

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราในอากาศภายในอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ชนชิต พลูชารี ปรัชญญาภรณ์ ผักบัวแก้ว รัตติกาล ชัยเรศ วีระพล อินตู้ และบุญเลี้ยง สุพิมพ์

 

1234

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศค้าข้าวเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ณัชนันทน์ จงใจสิทธิ์ ปฐมาวดี คำทอง ศรายุทธ ฉิมสาย และพิยดา สมอนา

 

1241

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยและการวิเคราะห์แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2554 โดย โชคชัย โสภารักษ์ อภิรักษ์ ชนูนันท์ อารยา บุญประกอบ และวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล

 

1249

แนวทางการลดมลภาวะทางเสียงจากโรงน้ำแข็งโดยใช้ต้นอโศกอินเดียกรณศึกษา โรงน้ำแข็งไทยอุดม โดย กิตติพงศ์ หลานวงศ์ และพีระวุฒิ หาญคำเถื่อน

 

1255

การรับการสั่งอาหารแบบอัตโนมัติสำหรับร้านอาหารท้องถิ่นด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและเว็บ โดย จักรกฤษณ์ คำมา และวิชัย พัวรุ่งโรจน์

 

1263

การเผยก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนจากน้ำโดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส โดย พุฒิวัฒน์ สุวรรณชาติธนบดี และนุวัติ พิมพะบุตร

 

1270

ความเร็วของกระแสอากาศในหอคอยแสงอาทิตย์ โดย วิภาวรรณ ปานเนาว์ สุภัชชา สิงห์ชา และสุรจิตร์ พระเมือง

 

1280

 

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในเขตจังหวัดเลยหนองบัวลำภู และสกลนคร โดย ไทยโรจน์ พวงมณี ปิยาพร อภิสุนทรางกูร ปัทมา ปัญญาใส ตันติกร โนนศรี อรนิต ประนมไพร ศรีจิตรา นวรัตนภรณ์ ณศิริ ศิริพริมา และมัสยา ราชวงษ์

 

1286

การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังเลาเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดย ไทยโรจน์ พวงมณี ปิยาพร อภิสุนทรางกูร คชสีห์ เจริญสุข และชัยศนันท์ สมปัญญาธิวงศ์

 

1297

การจัดเส้นทางการขนส่งปุ๋ยเคมีชีวภาพโดยใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งกรณีศึกษาบริษัท ABC โดย นวรรณ สืบสายลา

 

1307

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวการกำหนดและต่อรองราคาของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวชุมชนอีสานล้านนาจังหวัดเชียงราย โดย นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

 

1314

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยววิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุมาลี นันทศิริพล

 

1321

ปัจจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โดย กฤติยา เกิดผล และปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร

 

1331

คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒธรรมปากน้ำโพสู่การประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดย ภิรมย์ แก้วมณี

 

1340

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวการล่องแพนำเที่ยวอ่างเก็บน้ำพาน โดย ศรายุทธ ขวัญเมือง และกิตติอำพล สุดประเสริฐ

 

1350

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตำบลเอราวัณและชุมชนบ้านวังเลาตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย :การท่องเที่ยวเขื่อนและล่องเรือชมธรรมชาติ โดย ตันติกร โนนศรี ปัทมา ปัญยาใส และมัสยา ราชวงษ์

 

1360

วัดโพนทองและภูผักหวาน : แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมะและธรรมชาติ ของชุมชน บ้านห้วยเดื่อตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดย สาคร พรหมโคตร ไทยโรจน์ พวงมณี และวันเพ็ญ บุญทะวงษ์

 

1369

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั้น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ปิยวดี ยาบุษดี ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ เกรียงไกร ธุระพันธ์ และพรทิพย์ คำหล้า

 

1381

กลุ่มตลาดใหม่เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต:กรณีศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBT โดย วรพจน์ ตรีสุข อติชาต เอื่ยมวรนิรันดร์ และวัชราวดี นิรึติธรรมธรา

 

1393

ทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของลูกค้าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดย วรินทร์ธร แก้วเทพ และอนุวัติ ศรีแล้ว

 

1404

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการขายสินค้าออนไลน์ในตำบลคลองโยง อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม โดย กิตติอำพล สุดประเสริฐ และศรายุทธ ขวัญเมือง

 

1410

แนวทางการพัฒนาความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคบริการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย เสาวลักษณ์ จิตติมงคล

 

1418

ผลตอบแทนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ทฤษฎีมูลค่าสุดขีดโดยอาศัยการตัดสินใจ โดยทฤษฎีความน่าเชื่อถือ โดย เมตต์ อุ่นเรือน อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์

 

1428

ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย รัศมี นาราศรี อรรถไกร พันธุ์ภักดี และภาวิณี สตาร์เจล

 

1434

ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว โดย เกรียงศักดิ์ แก้วนาค สุปัน สมสาร์ และดนัย ลามคำ

 

1443

ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก พัชรี พระสงฆ์ และโสพิศพิไล ทองใส

 

1451

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตจังหวัดกระบี่ โดย โสพิศพิไล ทองใส สุกัลยา ปรีชา จตุพร อภิโชติภูดินันท์ หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ และอรัญญา จินาชาญ

 

1460

การศึกษาสภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สู่แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนา โดย อรนิต ประนมไพร

 

1471

การบริหารและพัฒนาคุณภาพระบบราชการไทยในการปฏิรูปสู่ยุค Thailand 4.0 โดย ชัยวุฒิ เทโพธิ์

 

1479

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด โดย ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ และรุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ

 

1491

ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย สมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ และวิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

 

1500

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนากับผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินไทย โดย พายุ แฝงทรัพย์

 

1508

วงกา : ดนตรีเขมรในสังคมยุคฟื้นฟูหลังสมัยเขมรแดง โดย สังคีต กำจัดพาลภัย

 

1519

ภาพประกอบหนังสือลาวสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436-2488) โดย ภานุพงศ์ ธนะโคตร สิรินภา ขจรโมทย์ และนัฐณรงค์ กวีพงศธร

 

1526

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ภัทรภร ศรีบุรินทร์ และมัสยา ราชวงษ์

 

1536

การวิเคราะห์งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎี “องค์ประกอบละคร ของอริสโตเติล” ผ่านงานสร้างสรรค์การแสดงชุด “จึ่งขึ่งดังแดง” โดย ผุสดี โกมาสถิต ชมพูนาฎ ชมพูพันธ์ สรินทร คุ้มเขต จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว และสังคม พรหมศิริ

 

1544

ระบำคชลักษณ์ โดย เจนจิรา อักษรเงิน มยุรี เดชราช ชมพูนาฎ ชุมภูพันธ์ สังคม พรหมศิริ สรินทร คุ้มเขต จุฑาภรณ์ จันทบาล และผุสดี โกมาลสถิตย์

 

1554

การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ: กรณีศึกษาบ้านหนองโกตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ อานนท์ ด่านดอน และรุจิรา จงท่วมกลาง

 

1562

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ : การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการผลิตผ้าของชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย อัจฉรี จันทมูล

 

1572

การศึกษาองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทยโดยใช้หลักการจัดการความรู้ โดย จิราภรณ์ ถมแก้ว และพจนา หอมหวล

 

1581

การศึกษาลายผ้าปักแบบดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดย สุดใจ มั่นนาค จินตนา อินภักดี มยุรี ชมพูงาม ศิริจันทร์ อุปาละ จันทร์สุดา คำขัติ และสิขเรศ คงแก้ว

 

1590

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมตามบริบทชุมชน ตำบล นาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย วราวุฒิ มหามิตร

 

1599

การศึกษาความสำคัญของปัจจัยในการจัดการป่าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนยาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

 

1606

การใช้พลังสังคมในการจัดการขยะในชุมชนบ้านกำเนิดเพชรตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย สุภาพร นาชม เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ และชมพูนาฎ ชมพูพันธ์

 

1616

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลองตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี โดย สุทิน อ้อนอุบล ภูระทัตต์ บำรุงชน ทิฆัมพร คุ้มวงศ์ และ นัฐพงษ์ รัตนศิงห์

 

1623

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์

 

1632

การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย เกษณี ไกยเกษ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และบำเพ็ญ เขียวหวาน

 

1642

การใช้ทฤษฏี PRECDE-PROCEED Model ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย พัชรี วงศ์ฟั่น และทัศน์กร อินทจักร์

 

1650

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคาร:กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตหนองคาย โดย ธีรภัทร์ แกล้วทนงค์ และธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

 

1659

ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก โดย มนต์เทียน กาแก้ว และพิชัย ทองดีเลิศ

 

1670

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านบึงสวางค์ ตำบล บึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย ชัยณรงค์ ประทุมชมพู ปิยภรณ์ ดาทุมม มลฤดี ทองสิทธิ์ และจีราวัฒน์ ทรา

 

1678

ลีลาผีขนน้ำ โดย จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว ชมพูนาฎ ชมพูพันธ์ สรินทร คุ้มเขต สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิต อัมรินทร์ อาสานุต และสมชาย โสบุญมา

 

1689

หลักธรรมาภิบาลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ธิดารัตน์ สังข์ศรีอินทร์ พิมผกา ลาภจิต มนัสชนก ศรีศิริ และพัชรี พระสงฆ์

 

1697

การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดย กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ

 

1705

ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสำหรับการค้นหาสถานกีฬาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ปัญญา สังขวดี

 

1715

มูลเหตุจูงใจในการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นิจนันท์ หึกขุนทด และพิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ

 

1721

ระดับภาวะผู้นำของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ

 

1730

จารึกในประเทศไทย : ก้าวใหม่ที่คงขนบเดิม โดย พชรมณ ใจงามดี กนกวรรณ ชัยทัต ระวีวรรณ สาลิการิน รุจิรา มณีชม และกฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

 

1741

 

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหมากแข้งโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล (TAI) เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดย ธิดารัตน์ โคตรรมณี และศิริพร ศรีจันทะ

 

1754

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ระบบพิกัดขอบฟ้าและการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าเบื้องต้น ระดับปริญญาตรี โดย รัตนาภรณ์ คงแดง ปริญดา เผ่าอ้าย และวิระภรณ์ ไหมทอง

 

1762

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง สารชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดย จิรนันท์ จันทยุทธ และประสงค์ สีหานาม

 

1768

การสร้างชุดการสอนเรื่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทางแสงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ศิวกร แก้วรัตน์

 

1778

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดย จิตราภา คนฉลาด ภิรมญา ศรีคำ และเสาวลักษณ์ สมคำศรี

 

1784

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน โดย พิตินันท์ วสันตเสนานนท์ พสิษฐ์ ชูตระกูล กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน ธนสาร จอมพุทธา และพงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก

 

1792

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) ร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) โดย ยุพารัตน์ มั่งมูล กัลป์ยานี แพงจันทร์ และศิริพร ศรีจันทะ

 

1802

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนากลาง โดย พัชรพร นาสุทธิ เกตุกนก ป้านภูมิ และศิริพร ศรีจันทะ

 

1809

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเสริมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดย ฤทธิเดช วงศ์ละคร เกตุกนก ป้านภูมิ อธิคุณ สินธนาปัญญ และศิริพร ศรีจันทะ

 

1820

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เสริมด้วยเทคนิค TGT โดย วิภาวรรณ เพียชิน ละม่อม วิไลปทุม และศิริพร ศรีจันทะ

 

1829

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเสริมด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย กมลชนก แสนอุ่น ประดิษฐ์ วิชัย และศิริพร ศรีจันทะ

 

1837

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT โดย อธิตยา หาญชนะ

 

1845

การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เลย โดย พระครูปริยัติคุณรังสี พระมหาจินดา ถิรเมธี พวงเพชร พลวิเศษ ประสงค์ หัสรินทร์ และส่งสุข ภาแก้ว

 

1853

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการรู้เท่าทันสื่อ:กรณีศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา โดย พรเพ็ญ ภัทรนุภาพร

 

1867

การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช

 

 

1875

การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน โดย ปภัสรา แถลงกัณฑ์ และนวพล นนทภา

 

1883

การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ โดย สมใจ ภูครองทุ่ง

 

1893

การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์ โดย ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

 

1898

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง “เทียนหอมอินดิเคเตอร์” โดย มณีฉาย ชอบธรรม พสุ ปราโมกข์ชน อโนดาษ์ รัชเวทย์ อังคณา ลังกาวงศ์ และณัฐกฤตา จันสม

 

1907

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศวิถีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนหนองหินวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมชุมนุมเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ศิริลักษณ์ วงค์ชัยยา และดรุณี โกมาร

 

1913

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์รายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุลในอาหารโคขุน โดย พิกุลทอง กุลชาติ เนตรชนก จันทร์สว่าง และพัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

 

1920

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล

 

1931

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ร่วมกับการเรียนแบบ STAD โดย วิภาพร เสาวะรส ปาริชาติ ภูภักดี และศิริพร ศรีจันทะ

 

1938

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การหาร ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD เสริมด้วยทักษะการคิดคำนวณในใจ โดย ปภาลักษณ์ โสมแผ้ว ปาริชาติ ภูภักดี เสาวภาค์ วงษ์ไกร และศิริพร ศรีจันทะ

 

1947

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่เสริมด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบ SSCS โดย ลัดดา แสนคำภา ปาริชาติ ภูภักดี เสาวภาค์ วงษ์ไกร และศิริพร ศรีจันทะ

 

1956

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำหมักใบบอนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย วิภา คุ้มคำ และเนตรนภา เกล็ดจีน

 

1966

การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุกรองที่ส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของแก๊สชีวภาพ โดย จันทร์จิรา จูมพันพร้าว สิรินดา โดดแช และสุรจิตร์ พระเมือง

 

1975

พลังงานเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่น บ้านห้วยผุก ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ธีรนาฎ ฝาชัยภูมิ พงศ์พล พากุล วีระศักดิ์ ซอมขุนทด และอารีรัตน์ ดาวงษา

 

1981

การปนเปื้อนโลหะหนักในพืชผักกินได้ ณ อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย กิริยา สิมพลา ธีรดล ชำนาญ เยาวนาถ สิงห์สถิต ทัตพิชา คำบูชา และเนตรนภา พงเพ็ชร

 

1990

ปริมาณฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย อุทุมพร ยศมีบุญ และวัลลภ ทาทอง

 

1995

ปริมาณฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศของชุมชนรอบโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย โดย ชลธิชา คำแก้ว และวัลลภ ทาทอง

 

2002

การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำบาดาลบริเวณรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำอำเภอวังสะพุง และอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย สุดารัตน์ แสนใจวุฒิ และวัลลภ ทาทอง

 

2009

การปนเปื้อนโลหะหนักในดินตะกอนและดินริมฝั่งลำน้ำฮวยอำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย แก้วใจ ครังระหัด และวัลลภ ทาทอง

 

2016

การศึกษาคุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย สุภนิดา ภาษาเวทย์ และกานดา ปุ่มสิน

 

2022

คุณภาพน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ไพรสุดา พลอาวุธ และกานดา ปุ่มสิน

 

2030

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดย สุพัชชา ศรีนา มนฑิญา กงลา และสุพัตรา บุตราช

 

2040

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ศุภาวรรณ บุญลือพันธุ์ ภารณี นิลกรณ์ ประพันธ์ ขันติธีระกุล อุกฤกษฎ์ อำไพพันธุ์ และวาริศา เพชรธีรานนท์

 

2049

พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ โดย ดวงใจ วิชัย สุวิตรา สร้างนา สุทิน ชนะบุญ และเตือนใจ ภูสระแก้ว

 

2058

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบและสารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรย่านางแดง โดย ธวัชชัย พันธุกาง ณิชานันท์ กุตระแสง และนิยม ชลิตะนาวิน

 

2073

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศรัณย์ภร กุมพล ทิพวัน ประถมพงษ์ มัทธนา คำดี ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์

 

2081

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดย วิรวรรณ ผิวอ่อน นภัสสร น้ำผื้ง ทัศพร ชูศักดิ์ และเมธี สุทธศิลป์

 

2089

การปนเปื้อนเชื้อEscherichia coliและStaphylococcus aureusในขนมจีนเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย วุฒิชัย ศรีบุรินทร์ พรพิมล ภูสีไม้ และเนตรนภา เกล็ดจีน

 

2097

สภาพและปัญหางานโภชนาการของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย โดย สุระเดช ไชยตอกเกี้ย สุพรรณี พฤกษา และจิตตานันทิ์ ธิแปลง

 

2105

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย จิรศักดิ์ จิตรเอื้อ ช่อผกา พิลาบุตร ธัญญลักษณ์ ไกรสกุล ฤทธิเบศ ทองปั้น อัศดา ธนะสูตร และสุพรรณี พฤกษา

 

2114

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย จารุวรรณ มิเถาวัลย์ ศศิธร จันดา วีระพงษ์ เสียมภูเขียว ศรัญญ่า เวชกิจ อัญชลี จันทร์ดี อาริชัย พันธุ์กาฬสินธุ์ และสุพรรณี พฤกษา

 

2123

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ขวัญจิรา คำสวาท ช่อฤดี ชัยสุระ นุชฎากร กำมาทอง โสภา วิทาทาน อนุชิต ชาติชา และสุพรรณี พฤกษา

 

2131

พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย

 

2140

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนและหลังการเรียนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย มหิธร จิตตเกษม

 

2147

การศึกษาภาวะสมองเสื่อมในพื้นที่แห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น โดย สุภาภรณ์ สังข์ทอง ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี เจียระไน ตาสุ่ย ปฐมาภรณ์ พิมศร รณชัย ผิวขำ ศุภชัย เครือจันทน์ผา อัษฎาวุธ เสตตะ นพวรรณ ดวงหัสดี และกีรติ ภูมิผักแว่น

 

2153

ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงหกล้มในชุมชน โดย ณีรนุช วรไธสง จิราภรณ์ จำปาจันทร์ ขวัญฤทธิ์ ศรีบุญเรือง ธัญญาลักษณ์ วรรณกุล

 

2161

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวฮางต่อปริมาณสารกาบาสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดย จินดา จันดาเรือง สุรศักดิ์ ผาด่านแก้ว กีรติยา ยกชู และสุทธิเดช ปรีชารัมย์

 

2169

แนวทางการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ของเกษตรกรสมาชิก โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอุดรธานี โดย เจตพนธ์ สมศรีมี สินีนุช ครุฑเมืองแสนเสริม และ นารีรัตน์ สีระสาร

 

2177

การศึกษาคุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์และความงอกข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย มาริษา เดอ เบลส์ สุปราณี สิทธิพรหม ทิพภาวรรณ์ หลวงโภชน์ และจุฑารัตน์ ปะจิดะ

 

2185

แนวทางการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี โดย มาลินี หนูงาม และธานินทร์ คงศิลา

 

2194

การปนเปื้อนของยีสต์และราจากน้ำหมักใบบอน และน้ำหมักผักสะทอน โดย อัจฉราภรณ์ วรรณน้อย กมลวรรณ พลโยธา และเนตรนภา เกล็ดจีน

 

2202

ผลของการแช่เมล็ดในสารละลายพาโคลบิวทราโซลและแคลเซียมคลอไรด์ต่อการงอกและ การเติบโตของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสภาวะเครียดแล้ง โดย สุพัตรา นนทะภา และวัฒนชัย ล้นทม

 

2211

การศึกษาสูตรอาหารสังเคราะห์ในการเพาะถั่วงอก โดย กาญจนา ภิญโญภาพ

 

2217

ผลของวัสดุปลูกที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลิตของปวยเล้ง โดย สนธยา สาระสุข ตะวัน สุวรรณคำ และนฤมล โสตะ

 

2221

การเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกงในดินผสมแหนแดง โดย ภานุมาศ มูลสาร และภาษิตา ทุ่นศิริ

 

2228

ผลของน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบไฮโดรบอกซ์แบบน้ำนิ่ง โดย มาริษา เดอ เบลส์ ปาริชาติ ผาหอมสุข และพิมนภา ราชาวัง

 

2235

ศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวฮางของวิสาหกิจชุมชนบ้านสุขสำราญ โดย ศักดิ์ชัย ดรดี จักรี จินดามาตย์ และทิพย์น้อย ทานไทสงค์

 

2244

อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและความสูงหนาแน่นบริเวณแอนนูลัสต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวหอมมะลิ 105 โดย ศักดิ์ชัย ดรดี วรเชษฐ์ แสงสีดา กมลรักษ์ แก้งคำ และสิริพร ขันทองคำ

 

2251

ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของทุเรียนแท่งทอดกรอบ โดย กุลพร พุทธมี ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และสรริยา ยวงใย

 

2256

การคัดเลือกผึ้งพันธุ์ตัวผู้โดยวิธีการทดสอบความสามารถของลูก โดย ศราวุฒิ ม่วงศรี ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร และสว่าง กุลวงศ์

 

2263

การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ โดย ศราวุฒิ ม่วงศรี ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร และสว่าง กุลวงศ์

 

2270

ผลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีต่อคุณภาพเนื้อและการยอมรับผู้บริโภคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดย ธันวา ไวยบท

 

2276

ระบบการจัดการร้านขายเครื่องสำอางด้วยเทคโนโลยีรหัสแท่ง โดย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อิทธิชัย อินลุเพท ดุลดนัย วันธงชัย นิตยา แก้วสุวรรณ เกวลิน จันดาเบ้า และณัฐฐาพร วงษ์สว่าง

 

2287

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โลกของผีเสื้อ โดย กิตติพงศ์ อุดมสม และกาญจนา ทองบุญนาค

 

2293

กราฟดาต้าเบสสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดย สังสรรค์ หล้าพันธ์

 

2298

การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูโดยใช้เปลือกถั่วดาวอินคา โดย จรัสพร เอี่ยมโฆษคุณ พรชนก ทามาฤทธิ์ และฐิตินันท์ ธรรมโสม

 

2307

การคัดเลือกสายพันธ์ยีสต์ประจำถิ่นที่ผลิตกรดซิตริกจากสับปะรดเหลือทิ้งภาคเกษตรกรรม โดย ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา และมัลลิกา ธีระกุล

 

2314

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบย่านางแดง โดย ชาญณรงค์ ทาปื้อ อนุสรา จันทะรังศรี นิยม ชลิตะนาวิน และศุภกร อาจหาญ

 

2320

การคัดแยกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์อะไมเลสจากดินบริเวณที่กำจัดขยะและกากมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย อาทิตย์ มังกรแก้ว วารินทร์ เปรมผล และพรชนก บุญลับ

 

2326

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันพืชในจังหวัดเลย โดย สุพัฒน์ พระเมืองคง น้ำฝน พลเยี่ยม และเมขลา แก่นโนลา

 

2333

การพัฒนารถนั่งไฟฟ้าผู้สูงอายุสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดย คมสัน มุ่ยสี กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

 

2339

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาอาคารที่พักอาศัยและพาณิชย์ โดย กิตติพงษ์ คูธารทอง พลิศภัสร์ คำฟู และภคมน ปินตานา

 

2345

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายแกมไหมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน โดย นิ่มนวล จันทรูญ และอัจฉรี จันทมูล

 

2351

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ภคมน ปินตานา และปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

 

2360

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกผลไม้และน้ำเสียจากการผลิตยางพาราโดยการหมักแบบ 2 ขั้นตอนในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร อาทิตย์ คำต่าย และศศินภา บุญพิทักษ์

 

2368

การปรับปรุงเทคนิคการขึ้นรูปเซรามิกส์ด้วยใบมีด โดย ไพโรจน์ บุตรเพ็ง

 

2376

การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบายความร้อนด้วยท่อทำความเย็นแบบท่อทองแดงหน้าตัดรูปทรงแคปซูลร่วมกับแผ่นเพลเทียร์ โดย ตั้งเฮง ยนต์สถิตกุล และอภิวัฒน์ เพชรวงศ์

 

2382

พัฒนาชุดบอร์ดอุปกรณ์ทดลองสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

 

2391

การศึกษาและออกแบบเครื่องทดสอบการไหลข้ามฝายสันคมรูปทรงสี่เหลี่ยม โดย กฤษฎา นามวงษ์ และมงคล คธาพันธ์

 

2395

การพัฒนาตู้อบกำมะถันสำหรับผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา โดย ปฏิพัทธ์ ถนอมพงษ์ชาติ และภคมน ปินตานา

 

2402

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสับแบบใบมีดหมุนสำหรับตัดลำต้นมันสำปะหลัง โดย ณรัชต์พงษ์ สะท้านบัว อนุพงษ์ ทาวงษ์ จีรายุทธ ศรีบุตรโคตร และภาณุมาศ พรหมเทศ

 

2410

การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตสายไฟโดยใช้แผนผังการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานและเครื่องจักร โดย ศรัณยู เหลาพา วราภรณ์ จันทร์เวียง ศักดิ์ชัย ดรดี และธิเบศ ศรีสะใบ

 

2415

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อรทัย จิตไธสง

 

2421

พลังงานเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นบ้านคกเลาใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประเทศไทย โดย นาวิน พรมงาน บุญชัย พลเกิ้น วีระศักดิ์ ซอมขุนทด และ อารีรัตน์ ดาวงษา

 

2432

การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนเตาชีวมวลโดยใช้เปลือกมังคุดเป็นเชื้อเพลิง โดย อาทิตย์ คำต่าย กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และสินาค โกศลานันท์

 

2440

เครื่องสกัดสารใบสบู่ดำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย โสฬส ศรีหมื่นไวย

 

2446

การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยระบบจอสัมผัส โดย คมสัน มุ่ยสี กฤษณะ จันทสิทธิ์ และศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

 

2452

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ โดย ธวัชชัย ศรีเมืองปุน และสุนิภา สมสีใส

 

2460

การอบแห้งปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ โดย เจนจิรา แต่งแดน ชิดชนก อัมพวา และสุรจิตร์ พระเมือง

 

2466

พลังงานเทอร์มออิเล็กทริกของแร่ในท้องถิ่นภูยาง บ้านน้อย หมู่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย โดย วีระศักดิ์ ซอมขุนทด อารีรัตน์ ดาวงษา ธัญญารักษ์ ชื่นบาน และอนุสรา จันโทศรี

 

2474

การกรีดน้ำยางพาราด้วยเครื่องกรีดยางอัตโนมัติ โดย อภิศักดิ์ ชันแก้วหล้า และอำไพ สงวนแวว

 

2480

ประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากผักตบชวาผสมกากไขมัน โดย วงศ์ผกา พิมพา ศิวดล กัญญาคำ และพิชนันท์ รักษาวงศ์

 

2486

มอเตอร์-เจเนอเรเตอร์แบบเบดินีแม่เหล็ก 8 ขั้ว โดย ประจักษ์ นันทะคำ และนุวัติ พิมพะบุตร

 

2494

การศึกษาเปรียบเทียบโพรโทคอลกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก RIP และ OSPF โดย อิทธิชัย อินลุเพท และธนานนท์ กลี่นแก้ว

 

2502

การตรวจสอบคุณภาพหมวดงานผนังแบบก่อฉาบของโครงการคอนโดมิเนี่ยม โดย อัธยากร อภินันทรัตน์ และปกาศิต ฮงทอง

 

2509

การเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างโดยแนวคิดทฤษฎีลีนคอนสตรัคชั่น กรณีศึกษาโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครอาคารด่านเก็บเงินบางกรวย โดย ปัณณ์พัฒน์ สีตะวัน และอเนก เนรมิตรครบุรี

 

2516

การวิเคราะห์การตรวจสอบความเสียหายของบ้านเดี่ยวทรุดตัวจากการต่อเติมในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี โดย ปัญญพัฒน์ โชติกะ และปกาศิต ฮงทอง

 

2524

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพงานของบริษัทรับสร้างบ้าน : กรณีศึกษา บริษัท แคนดิตคราฟท์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย วรศักดิ์ สุนทรโชติ และเฉลย คงปรีพันธุ์

 

2532

การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในการเขียนแบบก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน โดย ธีระ แซ่ลิ้ม และเฉลย คงปรีพันธุ์

 

2541

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการกระจายตัวของขนาดแกรนูลในกระเบื้องบุผนัง โดย อาสา สินผดุง และโชคชัย ยาทองไชย

 

2550

การประเมินสมรรถนะพลังงานและคุณภาพไฟฟ้าของไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อระบบจำหน่ายที่มีแบตเตอรี่สำรอง โดย ดำรงศักดิ์ ลาวิชัย สุเทพ ยะอิตะ จีรวรรณ พัชรประกิติ นพพร พัชรประกิติ

 

2555

 

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

ประสิทธิภาพและปัจจัยในการใช้งานระบบบริหารจัดการงานด้านบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย จิตราภา คนฉลาด และอำภาภัทร์ วสันต์สุกล

 

2570

ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว จังหวัดเลย จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ โดย รดาศา เนตรแสงสี และพิทยา อยู่สกุล

 

2578

แนวทางการสร้างความร่วมมือโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดเลยกับ สปป.ลาว โดย ณปาล อุทยารัตน์

 

2588

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สุพรรณ บุตรด้วง สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และบำเพ็ญ เขียวหวาน

 

2595

เกณฑ์ในการประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด โดย ณัฐพล เต็มธานุรักษ์ และปกาศิต ฮงทอง

 

2605

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย จิรวัฒน์ สุขแก้ว

 

2613

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อขนมขบเคี้ยวในเขตเทศบาลนครยะลา โดย ปนิตา คชเสถียร ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ นิรันดิ์เกียรติ ลิ้วคุณูปการ และฐานกุล กุฏิภักดี

 

2619

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดย ปุญญาพร พูลบวรรักษ์

 

2629

แนวทางการควบคุมภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจำกัดในจังหวัดขอนแก่น โดย กิตติยา หลาบหนองแสง จุฑามาศ เกาะสิงห์ นภาพร บัวคำภา สาวิตรี แสนอุดม ศศิธร สังเสวก ศิริศักดิ์ สาตมะเริง และสุดารัตน์ พงษ์สถิตย์พัฒน์

 

2636

ระบบบริหารจัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ธวัชชัย ไชยโกฏิ วีรวัฒน์ เวียงนนท์ นรุวรรณ อยู่สำราญ และสุระเดช ไชยตอกเกี้ย

 

2647

การรับรู้และความต้องการที่มีต่อการให้บริการของสถานีขนส่งจังหวัดเลย: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ โดย อนุชา สุขจันดา นัฐพงษ์ รอดจูม ไตรวิทย์ สีน้อย บวรศักดิ์ ดวงชัย อะนะวรรษ นนทะคำจัน และอัญชลี โกกะนุช

 

2654

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการท่องเที่ยวสวนหินผางามอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดย มิรัญตรี คำมา ณัจฉรียา ยางนอก พยุงศรี ดีโคตร และสุจิตรา แสงจันดา

 

2662

องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย กาญจนาภรณ์ นิลจินดา ชฏาพร แนบชิด เจตรัมภา พรหมทะสาร

 

2674

การส่งออกสินค้าสำหรับการค้าชายแดน โดย ไพโรจน์ ชัชวาลย์

 

2680

การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของปลาร้าทรงเครื่องกลุ่มแม่บ้านตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สู่วิสาหกิจชุมชน โดย ประไพศรี อุ่นหลวง เสาวลักษณ์ สมบูรณ์ และวีระยุทธ รัชตเวชกุล

 

2688