รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 22 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

                                                                                                                                     

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

ตรวจค้นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ โดย ณฐรช จอมพารา

 

1

คัมภีร์ใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: การปริวรรตและคุณค่าในฐานะมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล สมัย วรรณอุดร วิไล ผิวมา และวิภากรณ์ จันทะพัน

 

12

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและอิทธิพลทางภาษาระหว่างชุมชนชาวไทยและชุมชนชาวจีนแต้จิ๋ว –กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย โดย กิตติวรรณ ชาญฉลาด อาดริอันเซอ อิศราพร แสงทอง และรัฐสรรค์ จันทรพิมพ์

 

20

ปัญหาการใช้คำบอกตำแหน่ง 里 内 中 ในภาษาจีน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนชาวไทย โดย มัลลิกา ดวงภักดี ชลาสินธุ์ ดวงเลิศ และพิมลรัตน์ คล้ายยา

 

29

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและ ภาระงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย กมลพัฒน์ ไชยสงคราม และศุภชัย ศรีหาตา

 

37

การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้เว็ปไซต์และแบบฝึกหัดแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย พนิดา ตาสี

 

47

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดย อัจฉรา ศรีเสน ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์ และพนิดา ตาสี

 

58

การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับเด็ก โดย อมรมาศ มุกดาม่วง

 

66

ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดย วรรณีศา สีฟ้า ดรุณี ทิพย์ปลูก และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

76

ผีปุ้งเต้า: พัฒนาการจากความเชื่อท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ไทยโรจน์ พวงมณี และสุภาวดี สำราญ

 

83

การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านด่าน ตำบล บ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดย นภาพร สิงห์นวล พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ ภัทรพล ชุ่มมี และพรนภา เตียสุธิกุล

 

95

การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน โดย จริยา รัชตโสตถิ์ โสภาพร กล่ำสกุล และคงขวัญ ศรีสอาด

 

101

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำบล หนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย จริยา รัชตโสตถิ์ โสภาพร กล่ำสกุล และคงขวัญ ศรีสอาด

 

109

การพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน และวาริธ ราศรี

 

118

การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย วาริธ ราศรี

 

124

บริบทชุมชนหมู่บ้านโนนยาว หมู่ที่ 7 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน ขวัญชัย สุขแสน ณรรฐวรรณ์ พูลสน และดนัย ศิริบุรี

 

132

กระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์

 

143

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพุทธศาสนาในปัจจุบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ณัฐกร หิรัญโท

 

151

ตำนานหลวงพ่อเศียรขาด บ้านหาดเบี้ย อ.ปากชม จ.เลย โดย พลสยาม สุนทรสนิท วิระ อิสโร และชิต จุลราช

 

159

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไฟป่า ในเขตต้นน้ำภูจังหวัดเลย โดย วิชญ์ มะลิต้น

 

165

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร วิไล พลพวก และละดา ดอนหงษา

 

173

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นันทภรณ์ สงไพรสน นัทธมล บุษบา และธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์

 

182

 

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Oral Presentations

 

หน้า

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ดอนทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดย อุไร ปัญญาสิทธิ์ และสถิรพร เชาวน์ชัย

 

191

การเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย โดย ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ อภิชาติ เลนะนันท์ กาญจนา สังข์ผาด และไพเราะ สุดสงวน

 

202

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา โดยใช้รูปแบบ การประเมิน CIPPEST Model โดย สัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

 

210

รูปแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำของจังหวัดหนองบัวลำภู โดย อำนวย มีราคา

 

219

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย กรรณิกา มีลา และวันทนา อมตาริย

 

225

การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย ธีระเดช จิราธนทัต

 

238

แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดย สุนิภา ยวนจิตต์ และพนายุทธ เชยบาล

 

246

สภาพและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 โดย วชิรพันธุ์ เสียมภักดี และฉลอง ชาตรูประชีวิน

 

257

การบริหารกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดย สถิรพร เชาวน์ชัย

 

269

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย อนุชตรา เดชป้องหา และฉลอง ชาตรูประชีวิน

 

277

ความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดย ศศิธร จันทร์โท และฉลอง ชาตรูประชีวิน

 

286

การพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย โสภณ ดวงปัญญาสว่าง และฉลอง ชาตรูประชีวิน

 

297

ความต้องการในการนิเทศภายในของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก โดย สถิรพร เชาวน์ชัย และอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว

 

306

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดย สุภาภรณ์ โฉมพุ่ม และฉลอง ชาตรูประชีวิน

 

313

การศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดย ธัมมพร คำสูงเนิน และพนายุทธ เชยบาล

 

321

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของครู สังกัดสถาบัน การอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ พนายุทธ เชยบาล และประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

 

330

การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย กันต์กมล วราสุนันท์ และวิทยา จันทร์ศิลา

 

337

การศึกษาแนวทางการสนับสนุนทางสังคมของผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย น้ำเพชร ทับทิม และวันทนา อมตาริยกุล

 

334

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดย วาสนา ไชยศาสตร์ พนายุทธ เชยบาล และพงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ

 

354

พินิจหลักสูตรครู 5 ปี: การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดย มนตรี เตียนพลกรัง

 

363

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดย นุชรินทร์ มิ่งโอโล ปิยะธิดา ชนะพันธ์ และปริญ รสจันทร์

 

372

การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย อัญชนา เถาว์ชาลี กฤษฎา วรพิน พีชาณิกา เพชรสังข์ และยุพิน ยืนยง

 

381

รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม โดย กาญจนา สังข์ผาด ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ และอภิชาติ เลละนันท์

 

390

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัส ของเด็กอนุบาล 1 โรงเรียน บ้านโคกแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย ชุติมา ศรีปัญญา ธีระเดช จิราธนทัต และกัลยารัตน์ หัสโรค์

 

401

อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย สุริยะ อินทะวิมาน และกนกพร พรหมสุวรรณ

 

406

การบริหารสมองเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดย ปาริฉัตร พูนศรี อัจฉรา นันทะศรี และศศิธร ขันติธรางกูร

 

415

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ธนัญญา พันธ์ชัย และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

424

การพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ศิลาพร โสมทอง และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

431

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ปราณี นิตยะ เอนก นรสาร และนาตยาพร บุญเรือง

 

438

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท32101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย สำเนียง อันตะยา

 

448

การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย นิตติยา ไชยพิเดช และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

455

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้บทเรียนการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ทรงชัย เที่ยงธรรม มาริยา เถาอินปาก และสุธาสินี ราชเจริญ

 

465

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย ปวริศา ศรีสันต์ มาริยา เถาอินปาก และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

477

การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้นิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย โดย กนกวรรณ เพ็ชรอยู่ และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

489

การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ธัญพร ผิวพงษ์ มาริยา เถาอินปาก และสุธาสินี ราชเจริญ

 

497

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ทิพาพรรณ บรรเทา มาริยา เถาอินปาก และพยุงพร ศรีจันทวงษ์

 

506

การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอนการอ่านแบบ skimming และ scanning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/7 โรงเรียนชุมแพศึกษา โดย ธนาธิป แผ่นทอง พักตร์พิมล กำเนิด และสุกัญญา สมรือแสน

 

518

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบเกมทางภาษา โดย กิตติยา รมยปาล ทิพาพร สุจารี และวนิดา ผาระนัด

 

525

การพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก โดย วิไล พลพวก เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร และละดา ดอนหงษา

 

530

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT โดย วิกรานต์ จรทะผา ณัฏฐชัย จันทชุม และธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

 

539

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงบริบทของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ศิริพร อินทิสิทธิ์ เอนก นรสาร และนาฏยาพร บุญเรือง

 

545

การพัฒนาทักษะการจำเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยใช้คู่คำสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดย อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์ และอรรถสิทธิ์ เกษคึมบง

 

554

ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อกระบวนการสร้างแบบจำลองภายในทางโครงสร้างโมเลกุลสามมิติเชิงออร์บิทัลในการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาการแทนที่และการกำจัดของสารประกอบอัลคิลเฮไลด์ โดย กฤตภาส วงค์มา

 

560

ความคาดหวังและความพึงพอใจของอาจารย์ในสถานศึกษาเครือข่าย ที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย บงการ ไวโสภา วิชิต สุทธิพร และศุภิศรา คำบุดดา

 

572

การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามพระราชดำริการระเบิดจากข้างในผ่านกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย ณัฐกานต์ ภาคพรต อัญชนา เถาว์ชาลี และธนกฤต ทองคล้ำ

 

580

การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะจากสื่อโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย ธวรรณวิภา โสมคำ และมาริยา เถาอินปาก

 

588

การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้แผนงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ โดย สุภาดา ขุนณรงค์ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และศิริพรรณ ศรัทธาผล

 

598

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเลย โดย สุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์ ภัทราพร เกษสังข์ และนฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์

 

603

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ปรเมศวร์ ป้องนานาค มัลลิกา ศรีสร้อย สมยงค์ สีขาว และภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

 

612

การผลิตสารคดีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรื่อง วิถีไทย วิถีเลย โดย ภราดร รีชัยพิชิตกุล ชลทิตย์ ศรีตระการ ศุภวรรณ เมืองฮามพันธ์ และอภิสิทธิ์ บัวทอง

 

618

การพัฒนาวีดิทัศน์สารคดี เรื่อง ประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดย นิมิตร ตาน้อย จิราวรรณ นาคคำ และภัทรภณ พิลาสุทธิ์

 

623

สารคดีเชิงวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานวัฒนธรรม ถิ่นไทดำ ผ้าพื้นเมือง จังหวัดเลย โดย นิมิตร ตาน้อย ธาดา แล้วศรีนวล และพิมพ์พิไล ชาญภูผา

 

627

การพัฒนาวีดิทัศน์สารคดีเชิงวัฒนธรรม เรื่อง บ้านเรือนไม้ นวดแผนไทย และสปา จังหวัดเลย โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย เอกภูมิ อิ่มอก ทศพล หมื่นเร็ว และอนุวัฒน์ แดงคำ

 

631

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แก้วหน้าม้า โดย จตุพงษ์ กะวิวังสกุล กนิษฐา เหลาเสน และพิกุลแก้ว มงคลช่วง

 

638

                                                                                                                        

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

พิเพอรีนและสติกมาสเตอรอลจากลำต้นสะค้าน โดย ธนาธิป รักศิลป์ ภัทรานุช ผงสุข และวิระ อิสโร

 

644

การศึกษาแนวทางการย้อมผ้าฝ้ายจากมูลช้าง ด้วยวิธีการย้อมตามปราชญ์ชาวบ้าน โดย ณรัช พรนิธิบุญ

 

653

การผลิตเชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้ในเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร โดย กมลรัตน์ ดีสภา อธิกา จันทนปุ่ม วันวิสาข์ คงธนกุลบวร ชยานนท์ ฮมแสน และสุนทร สุทธิบาก

 

658

การศึกษาเสื้อสแตนเลสแมคคานิคอลซีล โดย อภิชาติ แสนนาม

 

664

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

 

669

การประเมินระบบอบแห้งสองขั้นตอนสำหรับการอบแห้งปลานิลแดดเดียว: ระบบอบแห้งแบบโรงเรือนร่วมกับการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ โดย ชัชวาล นิมโรธรรม นรินทร์ กุลนภาดล สุรพงษ์ แก่นมณี และนพพร แทนอิสระ

 

680

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดย พิรุณ ฉลานุวัฒน์ และสุรพงษ์ แก่นมณี

 

688

การใช้ตัวประมาณโรบัสต์ของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบค่านอกเกณฑ์ของ Grubbs โดย เกรียงไกร ทาผา วรรณกมล ปล้อง ณัฐพร เขตขัน และวรพรรณ เจริญขำ

 

695

การพยากรณ์ปริมาณน้ำท่ารายเดือนในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติกรณีศึกษาสถานี ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ โดย สุภาพร ศรพรหม กอปรเพ็ชร สุพรรณ์ และ ยุภาวดี สำราญฤทธิ์

 

703

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย จิรธิดา ค่อมบุญ เทวา ปัญญาจักษ์ และณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

 

711

การพัฒนาระบบกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นริศรา แสงขาว ณัฐกมล วงษ์จูม และณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

 

718

ผลของชนิดและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นของข้าวเหนียวเขี้ยวงูสายพันธุ์ GS.No. 8974 โดย กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม

 

726

คุณลักษณะการหมักบนอาหารแข็งของเห็ดนางฟ้า เพื่อการผลิตแหนมเห็ด โดย นิอร โฉมศรี และกมลวรรณ มโนวรรณ์

 

735

การผลิตกากถั่วเหลืองหมักและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดย ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน เสาวลักษณ์ หอมแพงไว้ และกิตติศักดิ์ บัวบาน

 

745

การใช้งาม้อนเป็นซับสเตรตร่วมกับถั่วเหลืองและแป้งสาลี เพื่อการหมักซีอิ๊ว โดย นิอร โฉมศรี และอัมฤทธิ์ สีกล่อม

 

754

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดม่วง โดย เบญจวรรณ ปาพันธ์ กมลวรรณ มโนวรรณ เบญจพร ทิพันธ์ และนิอร โฉมศรี

 

765

ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและคุณภาพน้ำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ โดย ธนิศรา อินทโสตถิ ทวีป คำแพงเมือง และสรฉัตร เทียมดาว

 

772

ผลของสารประกอบอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างงาเดียวในหลอดทดลอง โดย วัลยา มงคลสวัสดิ์

 

779

ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำโขง จากการทำประมงพื้นบ้านในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย สุภาพ รัตนชัย และวิวรรธน์ แก่นสา

 

784

ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัย ในเขตพื้นที่รอบน้ำตกธารทิพย์ โดย กัลยกร แพงทอง และปราณปรียา ปลายชัยภูมิ

 

791

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดย ชัยยา นรเดชานันท์ เผ่า อนันจิ๋ว สุขศิริ ประสมสุข ภาสิต ศิริเทศ และสรศักดิ์ ทองเพชร

 

795

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย ชัยยา นรเดชานันท์ เพชรีย์ กุณาละสิริ สุขศิริ ประสมสุข และณฐกร นิลเนตร

 

806

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลท่านัด อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย สุขศิริ ประสมสุข ชัยยา นรเดชานันท์ อรวรรณ มุงวงษา และณฐกร นิลเนตร

 

817

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย สุขศิริ ประสมสุข ชัยยา นรเดชานันท์ จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ และสรศักดิ์ ทองเพชร

 

824

การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ชนิดวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหวัดของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดย จิตรรดา พงศธราธิก กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์ จรัญญา ทวีญาติ ศนิ สืบเนียม จารุต บุศราทิจ สมบัติ ไวยรัช และภาวินี เพาะผล

 

832

การเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีไทยมุสลิม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยการใช้โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม โดย นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์ เมวดี ศรีมงคล และยุภดี สงวนพงษ์

 

840

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดเมล็ดมะแตกต้น โดย พรกนก คำศรี และนิคม วงศา

 

847

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว โดย ชลลดา พละราช

 

856

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดย สิริวรรณ จันทรศิริ กนกวรรณ สังฆคุณ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคร และวิภาดา ศรีเจริญ

 

863

                                                                                                                        

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 

หน้า

การบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย โดย กานต์ธีรา พละบุตร

 

871

ความยุติธรรมในองค์การและการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ข้อเสนอแนะต่อองค์การ โดย วราวุธ หิรัญยศิริ ประทานพร สุรินต๊ะ และคะเณยะ อ่อนนาง

 

880

อิทธิพลของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพ การนำเสนอ งบการเงินในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดย มินท์ธิตา ถึงฝั่ง และณัจฉรียา ยางนอก

 

891

คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำหรับสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย มณีวรรณ ศรีปาน วนิดา ณ ลำพูน มินท์ธิตา ถึงฝั่ง และเนารุ่ง วิชาราช

 

900

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย เมทยา อิ่มเอิบ และเยาว์ธิดา รัตนพลแสน

 

906

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สวนประกายทอง ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดย ดนัย ศิริบุรี ณรงค์ ขันดีศรีไพบูลย์ รชต สวนสวัสดิ์ และอารีรัตน์ วุฒิเสน

 

914

ความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลก โดย จินตนา ท้วมใจดี และวัชรพล สุขโหตุ

 

921

สิ่งอำนวยความสะดวกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เลย – หลวงพระบาง โดย จุไรรัตน์ อาจแก้ว ศถิรวรรณ สมบัติ พิชิต พระพินิจ และไพโรจน์ ชัชวาลย์

 

930

การศึกษาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้: นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี โดย ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์ ภัทรลภา บุตรดาเลิศ และกติกา กลิ่นจันทร์แดง

 

940

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศิโรรัตน์ คนล่ำ สุพรรษา ศรียศ และธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์

 

948

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและบัญชีกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี โดย นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์

 

955

การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดเลย โดย อนุชา วิลัยแก้ว และณรงค์ กมลชิต

 

962

วิชาบัญชีครัวเรือนในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกกดู่ อ.เมือง จ.เลย โดย อุไรวรรณ บุษทิพย์ และขนิษฐา หาระคุณ

 

973

การสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดย วรินทร์ธร โตพันธ์

 

979

ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2560 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5904T สาขาวิชา การบัญชี โดย ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

 

987

พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประกอบธุรกิจของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม โดย นิตยา จันตะคุณ และกิตติพงษ์ ชินสุข

 

997

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จังหวัดปทุมธานี โดย ฉัตรแก้ว ชมเมือง กิตติพร พันธุรัตน์ และธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์

 

1004

การพัฒนาระบบ RFID ลงเวลาเข้า-ออกของโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย จันทราวุฒิ ดำทา อรทัย จันทะคีรี และภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

 

1012

การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ บนระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด์ โดย จณัตว์ บรรยง พิศนุ โนนศรี และชวลิต ยศสุนทร

 

1021

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโกทูเลย บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย ฐิติมา พุ่มสุวรรณ์ ปฐมาวดี คำทอง ปัญญาพร เครือแก้ว กัญญารัตน์ กุสุมภ์ และไหมคำ ตันติปทุม

 

1030

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง พลังแห่งแผ่นดิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ชาคริต ทินแท่น อุมาพร คำหวาน ปฐมาวดี คำทอง และไหมคำ ตันติปทุม

 

1038

                                                                                                                                     

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

การศึกษาวรรณกรรมคำสอย: กรณีศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนวัฒนธรรมจากบันทึกการแสดงหมอลำ โดย ชมบุญ สุทธิปัญโญ และอุไรวรรณ สิงห์ทอง

 

1044

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ โดย มัสยา ราชวงษ์ ภัทรภร ศรีบุรินทร์ และอภิชา ปลัดกอง

 

1054

การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา 0001103 โดย ปัทมา ปัญญาใส และอภิชา ปลัดกอง

 

1061

ผลการสอนแบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย จุฑามาส สุทธิปัญโญ

 

1072

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อารีย์ ลำมะยศ

 

1081

พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตอนกำเนิดพระเจ้า ๕ พระองค์ โดย เกื้อ ชัยภูมิ

 

1089

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการตลาดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาศาลเจ้าปุ่-ย่าจังหวัดอุดรธานี โดย ชารีณัฏฐ์ วุฒิเบญจรัศมี

 

1099

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นัยนา อรรจนาทร ไทยโรจน์ พวงมณี วีระ อิสโร และอรนุช แสงสุข

 

1106

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย วัชราภรณ์ พรมพลเมือง มิรัญตรี คำมา และณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา

 

1114

แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างยั่งยืนของกลุ่มออมทรัพย์บ้านหินตั้ง ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล จำรัส อึ้งศรีวงษ์ และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

1125

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย ดรุณี ทิพย์ปลูก วรรณีศา สีฟ้า และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

1133

การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย ดรุณี ทิพย์ปลูก วรรณีศา สีฟ้า และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

1140

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ดรุณี ทิพย์ปลูก วรรณีศา สีฟ้า และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

1147

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดย วรรณีศา สีฟ้า ดรุณี ทิพย์ปลูก และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

1156

การวางแผนเพื่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย วรรณีศา สีฟ้า ดรุณี ทิพย์ปลูก และณัชชานุช พิชิตธนารัตน์

 

1163

ภาวะการมีงานทำและคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ฐิติชญาน์ คงชู สมนา นิลเนตร ธันยพรรษ ปั้นนาค และภัทริณี คงชู

 

1172

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังการทำนาของเกษตรกร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง โดย รุ่งกานต์ กล้าหาญ และไพชยนต์ นวลนาง

 

1178

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังการทำนาของเกษตรกร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว โดย รุ่งกานต์ กล้าหาญ และอรุณรัตน์ อรุณสวัสดิ์

 

1185

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังการทำนาของเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดย รุ่งกานต์ กล้าหาญ จินตนา วิบูลย์ศิริกุล จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ และสายฝน นาชัยสิทธิ์

 

1192

การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดย จีรภัทร ใจอารีย์

 

1198

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว: โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกศกาสร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดย บุษบา หินเธาว์ ศิริพงษ์ กันตะบุตร ภคินี ดิบทิพย์ กนกพร อ่อนละมูล และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา

 

1204

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของหมู่บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย วีระยุทธ รัชตเวชกุล สุพัตรา ภัคมาตร์ และแพรพิไล หินบุดดี

 

1213

แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย โศภิดา บุญจำนง และมธุรส วัชรพาณิชย์

 

1219

การสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย พนารัตน์ เดชกุลทอง

 

1225

วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นมอญในจังหวัดปทุมธานี โดย กนกนาฏ พรหมนคร มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ปิยะ กล้าประเสริฐ สุภณิดา พัฒธร และชูศักดิ์ ขันธชาติ

 

1233

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ โดย กาญจนา สุขบัว

 

1240

ผลกระทบที่คนพิการได้รับจากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา: บ้านพิมานท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดย จุฑาลักษณ์ แสนโท และประวิตา ขันตี

 

1245

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิด STSE approach ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย นาถสุดา วงษ์บุญงาม

 

1256

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การย้อมเส้นไหมด้วยสีใบย่านาง ให้เป็นอัตลักษณ์ของ บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร รุจิรา มณีชม ธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล และฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์

 

1263

การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกล้วยสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูลำดวน บ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ. เลย โดย วิชญ์ มะลิต้น และศักดิ์ปรีชา ทาเทาว์

 

1273

ทุนทางสังคมกับจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย: ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุ่มแม่น้ำเหือง โดย พรกมล ระหาญนอก

 

1282

โครงการวิจัยรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเหือง จังหวัดเลย โดย พรกมล ระหาญนอก และคณะ

 

1290

การใช้เวลาว่างกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ

 

1296

 

กลุ่มครุศาสตร์ การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย อภิชาติ เลนะนันท์ ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ กาญจนา สังข์ผาด และไพเราะ สุดสงวน

 

1303

การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม โดย อภิชาติ เลนะนันท์ ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์ กาญจนา สังข์ผาด และจันทร์พิมพ์ กัลยาหัตถ์

 

1310

ศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย นันธวัช นุนารถ

 

1318

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการเรียนรู้ ตามแนวคิด STSE Approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สุภาดา ขุนณรงค์

 

1323

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิด STSE Approach ตำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สุภาดา ขุนณรงค์

 

1328

แนวทางการส่งเสริมความตระหนักต่อการจัดการขยะของเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม โดย ศิริพรรณ ศรัทธาผล

 

1333

ความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ศิริพรรณ ศรัทธาผล

 

1341

การส่งเสริมความความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม โดย ศิริพรรณ ศรัทธาผล

 

1347

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย อภิชา ปลัดกอง และอมรศรี ชัยอาคม

 

1353

แนวคิดการศึกษาในปรัชญาขงจื่อ โดย ปาริฉัตร พรมสอน และนุชจรินทร์ น้อยบัว

 

1360

ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดย ยุภาวดี พรมเสถียร สุรเดช พรมคำ และสุรัตน์ จงกลนี

 

1366

ผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยใช้กิจกรรม เกมการศึกษา โดย สุนิสา แสนตรี ศิริวิมล รัศมีพิพัฒน์ และสุรินยา ศรีขวาชัย

 

1372

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โดย กมลวรรณ ทับโต และสุทธิพร บุญส่ง

 

1377

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดย คุณพร นนทะเสน และศิริสุดา ธนาวาณิชยกุล

 

1385

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้นิทานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง โดย พชร แก่นภูเขียว มาริยา เถาอินปาก และณฐรช จอมพารา

 

1393

การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีอักษรนำ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ผดุงพล เดชวิจิตร มาริยา เถาอินปาก และพยุงพร ศรีจันทวงษ์

 

1405

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะแบบแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ธัญลักษณ์ จงนอก มาริยา เถาอินปาก และพยุงพร ศรีจันทวงษ์

 

1417

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดย สุดารัตน์ ไชยเลิศ

 

1428

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดย ชนากานต์ พินากรรณ มาริยา เถาอินปาก และพรสวรรค์ ศิริกาญจนาภรณ์

 

1440

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโมเดลซิปปา ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย สุมาลี คำสว่าง และสุทธิพร บุญส่ง

 

1449

การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Interactive notebook สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โดย อรียา ปะวะโข มาริยา เถาอินปาก และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

 

1457

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย สุนิสา เนรจิตร์ และสุทธิพร บุญส่ง

 

1466

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ภัทริณี คงชู ฐิติชญาน์ คงชู และอรพรรณ ทับถวิล

 

1474

การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย สมฤทัย เย็นใจ และวิภาดา นาเลา

 

1480

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย พันธ์ทิพา คนฉลาด จิตราภา คนฉลาด และมลศรี ป่าจิก

 

1486

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย สุรศักดิ์ ตาน้อย

 

1492

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อประกอบการสอนแอนิเมชั่นท่าฤาษีดัดตนในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดย นิพนธ์ แก้วต่าย กนกพร สุทธมา และวสุนธรา ชื่นมอญ

 

1498

การจัดการเรียนรู้แบบตื่นตัวภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพ โดย เพชร รองพล ทิพย์เกสร บุญอำไพ และนคร ละลอกน้ำ

 

1503

                                                                                                                        

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน โดย กุลพร พุทธมี วริศชนม์ นิลนนท์ และศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

 

1509

การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก โดย ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล กานดา ชำนาญพล สุวนันท์ อินทร์ชัยศรี และเอื้องพร โสประดิษฐ

 

1517

ความชุกของยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสุกร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร มานะ สุภาดี สหัส นุชนารถ ชูศักดิ์ พูลมา นัสมล บุตรวิเศษ อุปริฏฐา อินทรสาด สิริชัย แก้วเกิด วรวุฒิ บัวสอาด กุลณัฐ กองทรัพย์สิน และณิชารีย์ ยอดศรี

 

1524

การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ในไส้กรอกอีสานหมูที่วางจำหน่ายในตลาดนัด อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ประทัยทิพย์ รักญาติ กัลยาณี ศรพรหม และเนตรนภา เกล็ดจีน

 

1528

การปนเปื้อนเชื้อSalmonella spp. ในน้ำหวานจากตลาดและสถานศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ธวัชชัย มะริศ และพิทักษ์ น้อยเมล์

 

1535

การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและการรอดชีวิตของโพรไบโอติกที่ผ่านการทำแห้ง แบบโฟมแมทของน้ำผักผลไม้ผง โดย ชารัญกร พระคุ้มครอง และปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

 

1541

ผลของวัสดุคลุมดินต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นในแปลงปลูก โดย ธิดารัตน์ โกติรัมย์ และนฤมล โสตะ

 

1547

ผลของระยะเวลาในการผสมแหนแดงแห้งลงดินต่อการเจริญเติบโตของสวิสชาร์ด โดย ภาษิตา ทุ่นศิริ จุฑาไล อันทะนัย และณัฐิกานนท์ เกตุหมู

 

1553

รูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูในไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และสำรวย มะลิถอด

 

1558

การรับรู้เทคโนโลยีการฉีดสารเข้าต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอน หัวดำ ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ศิริวรรณ แดงฉ่ำ สำรวย มะลิถอด จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และประสิทธิ์ มิตตัสสา

 

1565

รูปแบบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ศิริวรรณ แดงฉ่ำ สำรวย มะลิถอด จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และประสิทธิ์ มิตตัสสา

 

1572

ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้ โดย ชัยพฤกษ์ หงส์ลัดดาพร สว่าง กุลวงษ์ สุธาสินี ครุฑธกะ ศรุติวงศ์ บุญคง เกศริน แสนขัน ทัศนีย์ ไกรพรม นุชรินทร์ อัปการัตน์ และอภิญญา สำราญ

 

1579

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไผ่ในบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย เกียรติศักดิ์ เสนาวงศ์ พิชญา สุเพ็ญศิลป์ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ และวัชรินทร์ เดชกุลทอง

 

1585

การสำรวจและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดย ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ปราณี เลิศแก้ว และชฎาพร โชติรดาภรณ์

 

1590

ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดย วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์ ชมภู โสภา พรพิมล สมบัติหอม และพรชนก บุญลับ

 

1594

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบ้านทรัพย์สว่าง ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย อรณิช จันสีดา อารียา หลวงแพ่ง ปิยะนุช เหลืองาม และอิศรารัตน์ มาขันธ์พันธ์

 

1599

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย วารุณี รัตนกิจถาวร สุภัสสร พั่วแพง อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ วัชรินทร์ เดชกุลทอง และปิยะนุช เหลืองาม

 

1605

ผลของความถี่และอัตราส่วนในการใช้น้ำหมักชีวภาพจากไส้ปลานิลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์คอส โดย วิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย ฤทธิพร เวียงอินทร์ และภาษิตา ทุ่นศิริ

 

1611

การสะสมโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตรและในดินปลูกในพื้นที่ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดย ชุตินันท์ เจริญชัย และเนตรนภา พงเพ็ชร

 

1616

แนวทางการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน บุญตา กลิ่นมาลี บวรจิต เมธาฤทธิ์ และอรวรรณ มุงวงษา

 

1630

การพัฒนาสื่อการสอนชนิดการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์ จิตรรดา พงศธราธิก จารุต บุศราทิจ ธนวรรณ ดนตรี สมบัติ ไวยรัช และกรวรรณ ศรีจันทร์

 

1637

การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ในเขตองค์การบริหารตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดย ธิติพร สุวรรณอำภา บุญตา กลิ่นมาลี และอมรรัตน์ เอมอาจ

 

1646

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม โดย มณฑิรา จันทวารีย์ และปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

 

1658

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิงเรียนสายอาชีพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย จิตษฎา อุทธบูรณ์ ปณชัย สงมา พนิตนันท์ บัวทิน อภิชญา ใจตาง วิรยา วิฑูธีรศานต์

 

1668

ความชุกของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นิตยา ศรีวิชา นุชรี พิทักษ์ และศรายุทธ อินตะนัย

 

1675

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย เผ่า อนันจิ๋ว ชัยยา นรเดชานนท์ และประเสริฐ ศรีนวล

 

1683

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย กันยารัตน์ ศรีมงคล จริญญา ศรีรักษ์ ฉันทนา พรมหญ้าคา ธัญญารักษ์ บัวระภา สันติ วงนวนตา และสุพรรณี พฤกษา

 

1697

การตรวจหาปริมาณสารโคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรบ้านโคกกุง หมู่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย จุธาภรณ์ ทองปน

 

1704

ความเครียดของประชาชนวัยก่อนสูงอายุ ในชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย ธนกฤษต์ ภูเด่นผา เฉลิมศิริ สุขศร และรุ่งกานต์ อินทวงศ์

 

1710

การพัฒนาแกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย สัณฐิตาพร กลิ่นทอง กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และรัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

 

1720

การบูรณาการการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนร่วมกับจังหวะเพลงชาติพันธุ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย สัณฐิตาพร กลิ่นทอง กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และกุลวดี เข่งวา

 

1726

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาวุโสศึกษา นาอ้อเลย) โดย อรญา อาษารินทร์ กัลยา ท้าวพา สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ อรวรรณ สนิทญาติ และวิรยา วิฑูธีรศานต์

 

1734

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดย ชิดชนก ปานวิเชียร สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และชลิดา ช้างแก้ว

 

1744

การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดย ชิดชนก ปานวิเชียร สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และชลิดา ช้างแก้ว

 

1752

การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดย ชิดชนก ปานวิเชียร สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และชลิดา ช้างแก้ว

 

1759

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ต.ปีกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดย ชลิดา ช้างแก้ว และคณะฯ

 

1767

การประเมินคุณภาพน้ำฝนที่ใช้บริโภคและสภาพสุขาภิบาลที่กักเก็บน้ำฝน ในหมู่บ้านโคกแปะ หมู่ 3 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดย ธิดารัตน์ ภูสวัสดิ์ มัลลิกา อักษร สุธาทิพย์ ชิดกลาง นรา ระวาดชัย ทิวากรณ์ ราชูธร และอนิวัฒน์ จันแดง

 

1777

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ใบยาสูบตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย กฤษณพงศ์ บุตรตลอด ปวริสา ศรีอินทร์ และวิภาดา ศรีเจริญ

 

1784

สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของพุงแก โดย พีระพงษ์ แดงสะอาด สรรเสริญ อาจขาว วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และพิชิต สุดตา

 

1792

ผลของวัสดุปลูกจอกแห้งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ลูกผสม โดย อนุชธิดา จันทะรี รัตนาพร พันทะวงค์ และสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

 

1798

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร Acanthoic acid ที่สกัดจากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ โดย ธีรพิชญ์ เกษมสุข สุนิษา สุวรรณเจริญ อาภาพร บุญมี รุ่งนภา แซ่เอ็ง และสุรชัย พรภคกุล

 

1806

ศึกษาคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง BO Lyncis โดย ปิยธิดา คำพิมพ์ กิตติกร พรสวัสดิ์ รณกฤต รัตนมาลา และพัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ

 

1812

สมบัติทางแสงของซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทโดยวิธีตกตะกอนร่วม โดย ชัญญา ไทยสะเทือน เพชรรัตน์ ห้ามไธสง สุรีพร ชาวโพธิสะ และมนทิราลัย เกวขุนทด

 

1818

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระบก โดยใช้ซิงค์คลอไรด์เป็นตัวกระตุ้น โดย วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ และสุภดา หาญลำยอง

 

1824

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะ เกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย อนุพงษ์ สมพฤกษ์ รัชนี ลือดารา และอภิญญา แสงสัมพันธ์

 

1830

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ชลีดล อินยาศรี ชลาลัย วงเวียน ปานทิพย์ ดีเด่น จุติพร อินทะนิน และกังสดาล สกุลพงษ์มาลี

 

1837

การศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบใสที่อุณหภูมิแตกต่างกัน โดยใช้เศษขวดสุรา ในบรรยากาศออกซิเดชัน โดย อรยา หมื่นพัฒ วัชรินทร์ เดชกุลทอง ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ และพัฒนะ เจริญยิ่ง

 

1845

การศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบใสจากการใช้เศษแก้วจาก ขวดสุรา โดย อภิรดี สีลา สุมิตรา ดียา วัชรินทร์ เดชกุลทอง และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

 

1854

การศึกษาการเคลือบใสที่อุณหภูมิสูงในบรรยากาศออกซิเดชัน ของขวดไฮเนเก้น โดย จิริรัชกุล หลินศรี เพชรลัดฎา ประนิตย์ วัชรินทร์ เดชกุลทอง และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

 

1862

การศึกษาเปรียบเทียบเคลือบใสที่อุณหภูมิ 1,100, 1,165 และ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน โดยใช้แก้ว จากขวดสปอนเซอร์ โดย ณัฐพร บัวขม มาลินี ทิพย์แสง วัชรินทร์ เดชกุลทอง และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

 

1870

พัฒนาชุดบอร์ดควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดย กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

 

1877

การศึกษารูปแบบการหยอดและกวนผสมน้ำกรดสำหรับยางก้อนถ้วยของเกษตรกรสวนยางพารา บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ศิวกร แก้วรัตน์ และ คมยุทธ ไชยวงษ์

 

1880

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ ชลิดา ช้างแก้ว และชิดชนก ปานวิเชียร

 

1885

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดย สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ ชลิดา ช้างแก้ว และชิดชนก ปานวิเชียร

 

1894

การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ ชลิดา ช้างแก้ว และชิดชนก ปานวิเชียร

 

1902

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ตำบล ไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดย สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ ชลิดา ช้างแก้ว และชิดชนก ปานวิเชียร

 

1910

ตัวแบบพยากรณ์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ชุตาภรณ์ สงทอง ธิติสุดา แสวงทรัพย์ ศรสวรรค์ เถื่อนกุล และรุ่งรัตติกาล ม่วงไหม

 

1918

ระบบฐานข้อมูลฉลากโภชนาการของอาหารในร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดเลย โดย ณัฐตรา ไฟรถแสง วัชราพร ศิลาสัย นรุวรรณ อยู่สำราญ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย จิตตานันทิ์ ธิแปลง และลออ ชัยลิตร

 

1926

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย จิตราภา คนฉลาด สุจิตรานันท์ มังคละไชยา กรกช จำปาม่วง และสุชาดา ชมภูทอง

 

1934

 

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว การนำเสนอแบบ Poster Presentation

 

หน้า

การพัฒนาระบบลงชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย อัสนี สุขะ ยุทรธนา รัตนพร และวรกร พิมพาคุณ

 

1940

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ กระตุ้นจิตสำนึกการคุมกำเนิดในวัยเรียน โดย วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ ก่อเกียรติ อภิญญาตกุล และชุตินันท์ หงษ์ประสิทธิ์

 

1947

การจัดการธุรกิจของกลุ่มอาชีพกระติบข้าวไผ่ตะวัน บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย อภิรดี คำไล้ และตรีรัตน์ คำเสมอ

 

1955

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาธุรกิจผลิตน้ำดื่มชุมชน หมู่บ้านหลุบค่าย ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดย จีราวัฒน์ มันทรา ชมัยพร เมืองราช และตะวันรอน สังยวน

 

1960

การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดย วิลัยพร ยาขามป้อม

 

1970

ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี โดย นริศรา ไชยรถ และมิรัญตรี คำมา

 

1977

การบริหารความเสี่ยงของกิจการเจ้าของคนเดียว ในเขตเทศบาล เมืองเลย จังหวัดเลย โดย นัฐมล เสาวนนท์ พนิดา สอนสุภาพ อัญชลี โกกะนุช และอารีรัตน์ ภูธรรมะ

 

1984

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นดัชนีชี้วัดทางการเงินกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค โดย จิราวดี กำยาน

 

1991

การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวบนเส้นทางระหว่าง อำเภอเมือง จังหวัดเลย–หลวงพระบาง สปป.ลาว โดย ณปาล อุทยารัตน์

 

2001

ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้าส่วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นุชรี พิทักษ์ นิตยา ศรีวิชา และรัชนี ศิริประพิมพ์

 

2008

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของบุคลากรบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดย กิตติศักดิ์ นามโสม ธารทิพย์ มนต์นอก นิตยา ศิริเกตุ รักษ์ษิการ์ ศาสตร์ลักขณา นุรักษ์ บุญสอน เดชาคุณ แสนสีคำม้วน และเมชยา ท่าพิมาย

 

2015

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยาในเขตเทศบาลอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดย ปรียนันท์ คุณธรรมรักษ์ และอารีรัตน์ ภูธรรมะ

 

2026

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดย ศรายุทธ อินตะนัย วัชราภรณ์ พรมพลเมือง นิตยา ศรีวิชา และภาคิน อนันตโสภณ

 

2033

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพื้นเมืองของผู้บริโภค ในจังหวัดอุดรธานี โดย กมลทิพย์ ชูประทีป คมกริช สนิทชน และอรชุมา มูลศรี

 

2044

แนวทางการลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดย กานธิดา อ่อนลออ ทิพากร ไพรภิบาล พีระพล ศรีวิชา ศุภกร โฉมนคร สุถาวร วาระวะ และรัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์

 

2053

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศน์ในเขื่อนอุบลรัตน์ของชุมชนการท่องเที่ยวทางเรือบ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวลำภู โดย ตันติกร โนนศรี ปัทมา ปัญญาใส มัสยา ราชวงษ์ และไทยโรจน์ พวงมณี

 

2061

คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สถานประกอบการต้องการ โดย นิลลดา มะลิวัลย์ และวิลัยพร ยาขามป้อม

 

2072

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รุ่งทิพย์ สิงห์แดง และสาธิยา กลิ่นสุคนธ์

 

2080

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา บ้านหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดย สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์

 

2086

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกพักรีสอร์ท ในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ศิริฉัตร แพเขียว วัลยา คงทน ทิพวรรณ จันสด ขนิษฐา ศิริแสง กัญญารัตน์ นุบาล และสัญชัย เกียรติทรงชัย

 

2093