ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.พิรุณ จันทวาส

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

บรรณาธิการอำนวยการ

ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

บรรณาธิการ

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร

ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ

นายอิทธิชัย อินลุเพท

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายบริการวิชาการ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพระราชดำริ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศการวิจัย

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

นางสุพัตรา  จันทร์รอด

นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวปราณี  พลดาหาญ

พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายปริญญา จิตรโคตร

พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกมลศรี ราชวงษา

พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา