การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพ

Main Article Content

สถาพร บริบูรณ์วัฒน์ สมฤทัย วงษาหมี ฐิิติมา โสภางาม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อคุณภาพของการให้บริการด้านกายภาพแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อความพึงพอใจของการให้บริการด้านกายภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ    ชั้นปีที่ 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 388 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัย ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการด้านกายภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ห้องสมุดมีความสะอาดและมีบรรยากาศเหมาะสำหรับการเรียนรู้ (= 3.87, S.D. = 0.74) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ ( = 3.86, S.D. = 0.67) มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ ( = 3.81, S.D. = 0.70) และมีระบบป้องกันอัคคีภัย ( = 3.85, S.D. = 0.83) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ไม่มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ ( = 3.69, S.D. = 0.75) คำแนะนำที่ได้รับจากการให้บริการห้องสมุด ( =3.67, S.D. = 0.70) ภายในห้องยังไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วนพร้อมใช้งาน ( = 3.65, S.D. = 0.69) มีโรงอาหาร สะดวก และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ( = 3.57, S.D. = 0.78)

 

 

Abstract

This research aims to study of student satisfaction in Loei Rajabhat University. On the quality of physical services and education suggestions. The samples used in this study were students studying in the academic year 2556 from grade 1 - 4 of Loei Rajabhat University. Be the sample in this study of 388 people. Using a questionnaire developed by the researcher. The Statistics methods used for data were percentage, mean and standard deviation.

The results of research were found that. Student satisfaction on the quality of physical services is a high level. The highest mean score showed that a library has the clean and had atmosphere conducive for learning ( = 3.87, S.D. = 0.74) there was enough light in the classroom ( = 3.86, S.D. = 0.67) good quality computer system which the students could register systematically ( = 3.81, S.D. = 0.70) and fire protection system ( = 3.85, S.D. = 0.83). The lowest mean score showed that without adequate water supply ( = 3.69, S.D. = 0.75) the services of the library staff ( =3.67, S.D. = 0.70) the room with no equipment available. ( = 3.65, S.D. = 0.69) cafeteria not enough to students ( = 3.57, S.D. = 0.78).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย