มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว จากการข่มเหงรังแกออนไลน์

Main Article Content

นาจรีย์ ชยะบุตร ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกออนไลน์ ให้ทราบว่าประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายอย่างใดในการปรับใช้แก่กรณี โดยมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว ส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต เพื่อหาแนวทางในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมจากการกระทำที่เป็นการข่มเหงรังแกออนไลน์

ผลการศึกษากฎหมายไทยที่มีในปัจจุบัน คุ้มครองได้เพียงบางส่วน ซึ่งในอนาคตข้างหน้าผู้คนใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่กว้างขวางมากขึ้น เล็งเห็นได้ว่าการข่มเหงรังแกกันทางออนไลน์จะเป็นกรณีที่เป็นคดีข้อพิพาทสำคัญ โดยกฎหมายไทยยังไม่ครอบคลุมแก่กรณีดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับรัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา ที่มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ ค.ศ. 2013 (Cyber Safety Act 2013) โดยตราขึ้นจากคดีสะเทือนขวัญที่ได้กระทำผ่านทางอินเทอร์เน็ต อันเป็นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นมนุษย์ในบุคคลอื่นแม้จะไม่ได้กระทำต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง นับเป็นอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง จากการศึกษากฎหมายของประเทศแคนาดา กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้ให้ความสำคัญแก่กรณีดังกล่าว เพื่อนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายและบังคับใช้ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Abstract

This study aims to research about an online harassment (Cyber Bullying), indicating that Thailand should have legal measures, countries either in the circumstances to study the theoretical concepts that are related to the protection of privacy rights. In terms of international law, foreign law and the internal law concerning the protection of Thailand privacy rights on the Internet in order to find ways to protect privacy rights from online harassment action.

The study of law in Thailand currently covered partially protection for privacy rights which in the near future people always apply communication technologies more spacious in our society. It has been foreseen that the bullying online will be the case if a major dispute by law, Thailand also have not covered such cases, which correspond to the State of a country that is Canada Nova Scotia emblems Act cyber security in 2013. Moreover, Cyber Safety Act was enacted by parliament which was derived from terrified cases on the internet. The human rights protection for any person evens which are not directly harm person but it is counted as a form of electronic crime. As study from the laws of the Canada, United States of America and also including the United Kingdom, found that they have been given priority to such cases to bring provisions into legislation and enforcement about the protection of the rights of citizens for supreme efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์