นิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Main Article Content

มาณพ ประวาลลัญฉกร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษานิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายกับนิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คนใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสำคัญแล้วจึงนำ ตัวแปรที่มีนัยสำคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้วิธีแบบ Stepwise

ผลการวิจัย พบว่า

1. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระดับนิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ที่นักศึกษานำมาใช้ในทางเดินรถ ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ส่วนตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ผู้ขับขี่ได้จัดให้ผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรทางบวก ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย และปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรทางลบ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาทุกคณะที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3

4. ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายและปัจจัยด้านการยอมรับกฎหมายสามารถพยากรณ์ระดับนิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้ โดยตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่า β สูงสุด คือ ตัวแปรปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย (β = .617) รองลงมาคือตัวแปรปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมายกฎหมาย (β = .130)

5. สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Le_CO  = 1.059 + 0.617L_EN + 0.130L_OB

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ZLe_co  = 0.622L_EN + 0.149L_OB

 

Abstract

The purposes of this research were : 1) to study the level of legal consciousness in obedience of traffic law of Loei Rajabhat University Students 2) to study relationship between personal factors, recognition of law factors, law enforcement factors with legal consciousness in obedience of traffic law of Loei Rajabhat University Students 3) to find the equation for prediction legal consciousness in obedience of traffic law of Loei Rajabhat University Students. This study is a survey research. The sample drawn for this survey were 400 is Loei Rajabhat University Students which studying undergraduate. Using by proportional stratified random sampling. The instruments used for collecting data were rating scale questionnaires. Collected data were analyzed by SPSS for windows to find frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson’s product moment correlation coefficient, multiple regression, and to construct a predictable balance by Stepwise model.

The major results were as follows:

1. The overall about level of legal consciousness in obedience of traffic law were rated at high level. the highest average were wearing a motorcycle  license plate. The lowest average were provide passengers wearing helmets.

2.  The positive factors related with level of legal consciousness in obedience of traffic law were the student studying in faculty of science and technology, recognition of law factors, law enforcement factors 

3. The negative factors related with level of legal consciousness in obedience of traffic law were the student studying in faculty of management, the student studying 3rd years every faculty.

4. The factors affecting level of legal consciousness in obedience of traffic law were law enforcement factors (β = .617) and recognition of law factors (β = .130)

5.  The equation for prediction could be made as follows:

The raw scores prediction of equation :

Le_CO  = 1.059 + 0.617L_EN + 0.130L_OB

The standard scores prediction of equation :

ZLe_CO = 0.622L_EN +  0.149L_OB

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย