การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Main Article Content

สุพิชญา บุญคำ วิจิตรา ศรีสอน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบล เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 373 คน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จำนวน 4 ด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจแก้ปัญหา วางแผนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคานในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 

Abstract

The purpose of the study was the peoples participation in cultural tourism of community, Chiangkhan district, Loei province for compare with participating of peoples in tourism culture administration of Chiangkhan community, Chiangkhan district, Loei province. And separate follow personal factor and for study obstacle problem and the suggestion of the peoples participating in tourism culture administration of Chiangkhan community, Chiangkhan district, Loei province. This research is quantitative research. The sample that use in the research for example residence people stays within Chiangkhan municipal 373 persons amounts, use the questionnaires are a tool in the saving collect the data and the statistics that use in data analysis for example, percentage, average, the value deviates the standard, t-test, F-test  and  LSD.

Results ; The peoples participation in cultural tourism of community, Chiangkhan district, Loei province in the overall image is in many level when consider lay a side 4 amounts are side meet that participating of the peoples in the practice follows the plan is in the level most, participating of the peoples in the gain is in many level, participating of peoples in the evaluation is in the average, and participating of people in the making a decision solve a problem, plan stay in the average. The peoples participation in cultural tourism of community, Chiangkhan district, Loei province separate follow the gender, age, marriage status, education level, occupation, the income shares to build month and period of homestead time in the community meet that people is old and the income shares to build month different participate in tourism culture administration of Chiangkhan community in overall different image reserves .05 significance way statistics level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์