หลักธรรมสำหรับครูกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ศศิธร ขันติธรางกูร ระเบียบ ชูสอน วนิดา สอนเฒ่า

บทคัดย่อ

หลักธรรมสำหรับครูกับการจัดการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ขันติ โสรัจจะ คือ ความอดทน สงบเสงี่ยม พรหมวิหาร 4 คือ ความประพฤติที่ประเสริฐ สังคหวัตถุ 4 คือ หลักใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ และกัลยาณมิตรธรรม คือ มิตรที่ดี มิตรแท้ ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นแบบอย่าง  ในการปฏิบัติตนที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความความศรัทธาที่จะเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดหาต้นเค้าปลายเหตุ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญ คอยเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง  ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนบรรลุความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นบุคคลที่สามารถคิดแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพและเท่าทันโลกปัจจุบัน

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความทางวิชาการ