บุญสารทเดือนสิบกับการปรับเปลี่ยนเป็นประเพณีประดิษฐ์

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

มณีรัตน์ กำลังเกื้อ วรรณนะ หนูหมื่น

บทคัดย่อ

บทความวิจัยประเพณีบุญสารทเดือนสิบกับการปรับเปลี่ยนเป็นประเพณีประดิษฐ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 2) พิจารณาทัศนคติของคนในและคนนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อประเพณีประดิษฐ์บุญสารทเดือนสิบ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ      มีการสังเกตการณ์  ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมในงานประเพณี


                ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมในลักษณะของประเพณีประดิษฐ์มากขึ้น  สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปคือ สถานที่และกิจกรรม ระยะเวลาในการจัด และขบวนแห่หฺมฺรับที่มีการสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช  ในส่วนของทัศนะของคนในและคนนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านประเพณีประดิษฐ์ พบว่าประเพณีบุญสารทเดือนสิบสะท้อนความเป็นตัวตนของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทัศนะของคนในและคนนอกทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ทัศนะในแง่บวกคือคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ มีความรักและสามัคคีกัน ยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลาน ทัศนะในแง่ลบคือคนนครศรีธรรมราชเป็นคนที่เชื่อใจคนอื่นได้ง่าย ในส่วนของทัศนะของคนนอกที่มองคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชในแง่บวกคือเป็นคนดี ชอบความสนุกสนานรื่นเริง มีความรักใคร่ และกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ทัศนะในแง่ลบคือคนนครศรีธรรมราชเป็นคนแข็งกร้าว ทั้งนี้ประเพณีประดิษฐ์บุญสารทเดือนสิบยังมีบทบาทที่เด่นชัดในแง่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิทยานิพนธ์