ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในการให้บริการด้านการประสานงาน

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ทวีพร พงศ์พิสุทธิโกศล อารีรัตน์ ภูธรรมะ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท รถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทรถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test independent และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD  (Least Significant Difference)


ผลการศึกษาพบว่า


1. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสื่อสาร (gif.latex?\displaystyle&space;\mu = 4.21) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพภายนอก (gif.latex?\mu= 4.20) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบุคลิกภาพภายใน (gif.latex?\mu= 4.17)


2. พนักงาน ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05  และพนักงาน มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการประสานงาน กับ บริษัท รถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิทยานิพนธ์