รูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

นัคมน เงินมั่น พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ จุลดิษฐ์ อุปฮาต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการทำบัญชีครัวเรือน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการทำบัญชีครัวเรือน โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครอบครัวอาสาสมัครในการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 15 ครอบครัว 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ จำนวน 10 ครอบครัว 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นความสำคัญของหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเนื่องจากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว เมื่อมีรายการรับหรือจ่ายระหว่างวันจะบันทึกใส่กระดาษช่วยจำและจะใช้เวลาว่างหลังรับประทานอาหารเย็นหรือก่อนนอนเพื่อบันทึกบัญชี ซึ่งในการบันทึกบัญชีสมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการจดบันทึกเนื่องจากจะได้รับรู้ถึงรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทำรายงานนั้น ในแต่ละเดือนครอบครัวจะนำข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมาสรุปรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพพร้อมทั้งวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นทำให้สามารถสรุปกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้ ส่วนการใช้ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจทางการเงิน พบว่ามีการประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงและนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีหาวิธีการเพิ่มรายได้ รวมถึง ช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ทำให้หนี้สินลดลงและมีเงินออมเพิ่มขึ้น


2. แนวทางการสร้างรูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว พบว่า แนวทางการสร้างรูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ ประกอบด้วย การกำหนดประเด็นในการสร้างรูปแบบการทำบัญชีครัวเรือน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกบัญชีครัวเรือน พฤติกรรมการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดทำรายงานการเงินจากบัญชีครัวเรือน และพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจ


3. การพัฒนารูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจดบันทึก พบว่า ผู้ทำบัญชีครัวเรือนได้ทำการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนในรูปแบบใหม่ซึ่งง่ายขึ้น จากการวิเคราะห์สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติได้ สามารถประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนด้วยการแยกประเภทของรายรับรายจ่ายได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.70  ด้านการจัดทำรายงานการเงิน พบว่า ครอบครัวที่นำรูปแบบการบันทึกบัญชีครัวเรือนไปใช้นั้น สามารถสรุปรายการรับจ่ายได้สะดวกมากขึ้น สามารถสรุปรายรับ รายจ่ายของแต่ละอาชีพได้ ด้านการวิเคราะห์การทำบัญชีครัวเรือนสอนให้ทุกคนรู้จักคุณค่าและการประหยัดในการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80 และด้านการใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจทางการเงิน พบว่า การทำบัญชีครัวเรือนส่งผลต่อการตัดสินใจในการขยายธุรกิจของผู้ทำบัญชีและสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจได้มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิทยานิพนธ์