การประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สัญญา วงศ์อนุ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ 2) เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 327 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD แล้วสรุปเนื้อหาเป็นเชิงพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า


1. การประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมาก


2. เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิทยานิพนธ์