การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อหาแนวทางและวิธีการอนุรักษ์แม่น้ำชีของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 800 คน ซึ่งได้มาจากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการระดมความคิดเห็น  (Focus group) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


1. ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมการใช้น้ำโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรม ด้าน การใช้ประโยชน์เพื่อการประปามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการ และด้านการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


2. ผลการสัมภาษณ์และระดมความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปความคิดเห็นของประชาชนได้ พบว่า ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการหรือแนวทางในการอนุรักษ์น้ำใน  แม่น้ำชีมีดังต่อไปนี้คือ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลและสารเคมีต่างๆ ลงในบริเวณแม่น้ำชี รองลงมาคือรัฐบาลควรมีการควบคุม  การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานต่างๆ ก่อนจะปล่อยทิ้งลงสู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชี และควรส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกและไม้ยืนต้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและทำให้บรรยากาศดี ไม่มีมลพิษทางอากาศอีกด้วย ตามลำดับ

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย