รูปแบบการนำหลักธรรมไปใช้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

รัชณีย์ เจริญนนท์ พระครู วิจิตรปัญญาภรณ์ พระครู กิตติวราทร อุดม พิริยสิงห์ จิราภรณ์ ผันสว่าง ระพีพัฒน์ หาญโสภา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำหลักธรรมไปใช้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน


ผลการวิจัย ผลการศึกษารูปแบบการนำหลักธรรมไปใช้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้


1. ผู้สูงอายุได้ส่งแบบสอบถามกลับมา จำนวน 360 คน จำแนกเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.50 และเพศชาย ร้อยละ 42.50 มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 – 64 ปี ร้อยละ 14.50 ช่วงอายุตั้งแต่ 65-69 ปี ร้อยละ 23.30 ช่วงอายุตั้งแต่ 70-74 ปี ร้อยละ 45.00 ช่วงอายุตั้งแต่ 75-79 ปี ร้อยละ 14.70 และมากกว่า 80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.50 อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด   ร้อยละ 26.70 จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 26.10 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 23.30 และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 23.90


2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{X} = 3.14) จำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก (gif.latex?\bar{X} = 3.80) รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X} = 3.71) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับปานกลาง คือ ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี (gif.latex?\bar{X} = 2.72)


3. ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10 ประเด็น ที่สอดคล้องกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 คือ ด้านฉันทะ (Passion)  วิริยะ (Diligence)  จิตตะ (Consciousness) และ วิมังสา (Investigation)

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

บท
บทความวิจัย