การประยกุต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์

Main Article Content

ธนสิทธิ นิตยะประภา

Abstract

ผู้บริหารของกิจการแต่ละกิจการควรมีการวางแผนในการดำเนินงานของกิจการก่อน แล้วจึงต้องทำการเลือก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP Open Source มาใช้ในการดำเนินงานของกิจการ เพื่อการดำเนินงานอย่างอย่างเป็น ระบบ และสามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานของกิจการแต่ละฝ่ายได้ ข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับ กิจการทั้งหมด ทั้งนี้การเชื่อมโยงยังมีผลเสียผู้บริหารจึงจำเป็นต้องทำการคัดเลือกการเข้าถึงข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (1) ระดับสูง คือ ระดับผู้บริหาร ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของกิจการ (2) ระดับกลาง คือ ระดับกลาง คือ ระดับของหัวหน้างาน ใช้ในการสรุปผลการดำเนินงานแต่ละฝ่ายของกิจการ และ (3) ระดับปฏิบัติการ คือ ระดับของ พนักงานทั่วไป ใช้ในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP Open Source ควรเลือกใช้ระบบที่มีฟังก์ชั่นที่เข้าใจได้ง่าย เนื่องจากการใช้งานของระบบต้องทำการใช้งานกับ พนักงานทุนคนในบริษัท ฉะนั้นระบบจึงจำเป็นต้องเข้าใจง่ายต่อการใช้งาน

 

The application of ERP OPEN SOURCE for Logistics

The management of business firms should make their business plans first, then choose the ERP Open Source information technology system of for their businesses. This leads to systematic operations, and connection between departments. The connected data is crucial for the business, but it may cause drawbacks. The management need to selectively provide 3 levels of accessibility: (1) high level for executives to plan business operations; (2) intermediate level for supervisors to summarize the output of their departments; (3) operating level for general staff to support and use in their operation. The information technology system with ERP Open Source should provide functions with the ease of use and learnibility, and support all levels of staff. 

Keywords

Article Details

Section
Articles