ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย

Main Article Content

สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ชเนตตี ทินนาม ต่อตระกูล อุบลวัตร

Abstract

การวิจัยเรื่อง “ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย ในทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกาศใน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนั้นหาฉันทามติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 17 ท่าน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2 ครั้ง และ นำมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ (Indicator) ความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 43 ดัชนีชี้วัด ดังนี้ ด้าน ทักษะการใช้ภาษา มี 9 ดัชนีชี้วัด ด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับงาน มี 11 ดัชนีชี้วัด ด้านบุคลิกภาพ มี 12 ดัชนีชี้วัด ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มี 7 ดัชนีชี้วัด ด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทำงาน มี 4 ดัชนีชี้วัด

ทั้งนี้ พบว่าดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทยที่มีระดับความสอดคล้องของความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสูงมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ดัชนี ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 2 ดัชนี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน และ 2) สามารถออกเสียงควบกล้ำได้ ส่วนค่าเฉลี่ยสูง ที่รองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 3 ดัชนี คือ 1) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 2) สามารถอ่าน ตีความและจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่นำเสนอได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น และ 3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีไหวพริบดี กล้าตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า

 

The indicators of Thai announcers professionalism

This study of indicators of Thai announcers professionalism is a qualitative research. Its objective is to study professionalism of Thai announcers. The opinions of 11 esperts in the field including professional radio and television announcers, scholars were collected by in-depth interviews. The consensus from 17 experts in communication field was reached by using Delphi technique twice. Then the analysis was performed to make Thai announcer indicators.

The results show that the indicators of professional Thai announcer can be grouped into 5 areas, totalling 43 indicators: language skill with 9 indicators, knowledge and communication skills with11 indicators, personality with 12 indicators, ethics and morality with 7 indicators, and work-related technology with 4 indicators.

The indicators of Thai announcers professionalism highly agree with the expert opinions. There are 2 indicators with the highest score: 1) Thai reading skill (4.88 points), 2) diphthong pronunciation skill (4.88 points). There are 3 indicators with the second most score of 4.82: 1) proper tone 2) ability to comprehend and grasp the main points in a short time 3) self-confidence, cleverness and shrewdness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles