บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็นชาติพันธุ์จีน

Main Article Content

นุกูล ธรรมจง

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการหลอมรวมความเป็นชาติพันธุ์จีน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการสืบทอดดนตรีจีนของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีน และวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วหลังความทันสมัย วิธีดําเนินการวิจัยเน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาททางสังคมของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนั้น มีความสําคัญต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในโพธารามเป็นอย่างมาก เนื่องจากพิธีกรรมต่างๆ อาทิ งานแต่ง งานศพ งานเคารพศพ และงานเก็บศพไร้ญาติ ส่วนใหญ่มักจะมีดนตรีจีนเข้ามาประกอบอยู่เสมอ และศูนย์ การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วยังเป็นศูนย์รวมความเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณโดยการใช้เครื่องดนตรีจีน เป็นสื่อหล่อหลอมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนให้รักและภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน มีการสอนศาสตร์ด้านดนตรีจีน ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมไปถึงบทบาทการถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนให้แก่เยาวชนอีกด้วย ทั้งนี้ยังเปิด โอกาสให้เยาวชนมีส่วนช่วยสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวไทยเชื้อสารจีนให้คงอยู่ ทั้งยัง ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีเจตคติค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อให้ เยาวชนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการเรียนและการทํางาน 2) ผลกระทบหลังความทันสมัยเข้ามาในชุมชน ชาวจีนอําเภอโพธารามส่งผลต่อการสืบทอดดนตรีจีนของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว พบว่าความ ทันสมัยส่งผลให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ดนตรีจีนน้อยลง เนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ แต่วัยรุ่นต่างอําเภอกลับเห็นคุณค่าและให้ความสนใจมาเรียนรู้ดนตรีจีนกับทางศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรม จีนแต้จิ๋ว ดังนั้นซิงแซหรืออาจารย์อาวุโสของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว จําเป็นต้องหาวิธีการโน้ม น้าวให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจรักษ์และพร้อมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่บรรพชนจีนได้สร้างไว้ ให้ อยู่คู่อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สืบไป 

 

The Roles of Teochew Music and Cultural Learning Center in Photaram District Ratchaburi Province Toward to Chinese Ethnic Unification

The research, entitled “ The Roles of Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center in Photharam District, Ratchaburi Province toward Chinese Ethnic Unification", aims to 1) explore the social roles of Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center and, 2) investigate the potential effects toward the transmission of Teochew Chinese music and culture to later generations after the globalization. The research is qualitative research employing in-depth interview with 25 Chinese-Thais in the Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center, Photharam District, Ratchaburi Province. Data are analyzed by using Content Analysis.

The findings reveal the following data: 1) Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center in Photharam District, Ratchaburi Province, firstly, plays important roles toward the Chinese-Thai community in Photharam District by way of using its music to accompany in religious rites, e.g., marriage ceremony, funeral ceremony, memorial service in funeral, charitable program of funeral and burial for destitute and homeless death people.  Secondly, the Teochew Chinese Music and Cultural Learning Center is considered as the nerve center of Chinese-Thai community life with the music instruments to unify their hearts and souls that lead to awareness of the pride of their ethnicity and identity. Thirdly, the roles include music trainings, Chinese language trainings provided for the children and youths in the community. There are opportunities for the youths to help conserving of their arts and cultures, and to promote the positive attitude toward the conservation of the traditions and cultures applicable to their ways of everyday life and work; 2) the noticeable effects toward the transmission of Teochew Chinese music and culture, according to the roles of learning center, to the later generations after the globalization are found in terms of the diminution of attention degree toward the music learning due to tendency of obsession of online media. On the other hand, the youths from other districts perceive high value of Chinese music and pay more attention on learning Teochew Chinese music and culture. Thus, it’s necessary for the senior intellectuals in the center to figure out ways to persuade their young generations to have more interest in conserving and transmitting the Chinese arts and cultures that they have inherited from their ancestors to keep them long lasting in Photharam.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles