การใช้กลวิธีทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านคำศัพท์ กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

ญาดา รามฤทธิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษากลวิธีทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 109 คนในการตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย และการสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มของเครจซี่และมอร์แกน จากนั้นทาการเลือกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงในการทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.821 และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการใช้ กลวิธีการใช้ภาษาท่าทางมากที่สุด รองลงมา คือ การถ่ายความหมาย การขอความช่วยเหลือ และการถอดความหมาย ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้ภาษาท่าทางสื่อสารเมื่อไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้มี รายงานการใช้มากที่สุด รองลงมา คือ การใช้คำใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันหากไม่รู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ และการขอ ความช่วยเหลือจากเจ้าของภาษาในขณะสนทนา ตามลำดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการ ใช้กลวิธีทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (\inline \bar{x} = 3.07)

2. การใช้แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เพื่อสังเกตกลวิธีที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใช้ในการทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ พบว่า กลวิธีที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใช้มากที่สุด คือ การถอดความหมาย ส่วนวิธีการขอความช่วยเหลือไม่มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คนใดใช้กลวิธีนี้

 

The use of compensatory strategies employed by EFL students to solve lexical problems : A case study of students in English program, Buriram Rajabhat University

The purposes of this research were to study using of compensatory strategies by the students in English program, Buriram Rajabhat University. A group of 109 students in English program were sampled by Krejcie and Morgan’s random numbers table. 7 students were selected by Purposive Sampling technique to finish lexical proficiency test. The research instruments were questionnaires with 0.821 reliability, and a lexical proficiency test. Percentages, Means, and Standard Deviations were used for data analysis. The main research findings were summarized as follows:

1. The use of compensatory strategies of the subjects was moderate (\inline \bar{x} = 3.07). The most frequently used compensatory strategies include using gestures, using other words with the same meaning, asking for helps, respectively.

2. From the lexicon proficiency test, the most used strategy was paraphasing. However, none of the students used asking for help strategy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles