วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Research and Development Journal Loei Rajabhat University)

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559

Table of Contents

การประยกุต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์ pdf
ธนสิทธิ นิตยะประภา 1-10
ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย pdf
สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย, ชเนตตี ทินนาม, ต่อตระกูล อุบลวัตร 11-17
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็นชาติพันธุ์จีน pdf
นุกูล ธรรมจง 18-24
การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส pdf
พรนิมิต ธิราช, ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 25-33
บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรนิทรฤทธิ์: ภรรยาไพร่ “แก้วหน้าม้า” ผู้กำชัยเหนือภรรยาจ้าว pdf
คณิตา หอมทรัพย์ 34-40
การจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม : ข้อเสนอภายใต้บริบทองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร pdf
ภัชราภรณ์ สาคำ 41-50
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
ธวัชชัย เพ็งพินิจ, พรทวี พลเวียงพล, พิมพ์ชนก วัดทอง 51-57
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก pdf
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 58-65
ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ pdf
นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ 66-76
สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน pdf
ทองเจือ เขียดทอง, ฉลอง สุนทรนนท์, องอาจ มากสิน, แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ, ชาคริต เกตุเรืองโรจน์, สมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ 76-83
ภูมิปัญญาอาหารชาติพันธุ์เพื่อสุขภาพของชาวไทยเขมร ไทยกูยและไทยลาวในเขตอีสานใต้ pdf
ทวีศักดิ์ แสวงสาย, ฤดีมาศ แสวงสาย 84-91
การใช้กลวิธีทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านคำศัพท์ กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ pdf
ญาดา รามฤทธิ์ 92-98
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 – 3 ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ pdf
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 99-109
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหาร pdf
อัจจิมา มั่นทน 110-117