วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRUJ) เป็นวารสารระดับชาติที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขามานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บทความที่ลงตีพิมพ์และเผยแพร่จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน  โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม,  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน,  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

Vol 14 No 48 (2019): เมษายน - มิถุนายน 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews) ประจำฉบับที่ 48

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา               มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ลัดดา ศิลาน้อย                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จิรกิตต์ภณ พิรัยสุวัฒน์           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.กฤษฎิชัย ชลพัชร์สิทธิกุล       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2019-08-07

View All Issues

Indexed in tci