Vol 11, No 37 (2016)

กรกฎาคม - กันยายน 2559

Table of Contents

พฤติกรรม การสำเร็จประโยชน์และผลกระทบของการกู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภค ต่อลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ pdf
ปราการ ละวิโล, บุญเสริม บุญเจริญผล 1-10
การบริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี pdf
พระมหาทวี โพธิเมธี (โพธิ์ตาด) 11-22
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างสำนักตรวจเงินแผ่นดินภาค 7 (จังหวัดขอนแก่น) pdf
ชวนชม พ่วงตระกูล, ภิเษก ชัยนิรันดร์ 23-32
การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
ศรอนงค์ เปิดโปร่ง, ธีระ ฤทธิรอด 33-39
โครงสร้างตลาดของธุรกิจรีสอร์ทในอำเภอเรือ จังหวัดเลย pdf
ธีรพงศ์ ศรีพรหมบุตร, จินตนา สมสวัสดิ์ 40-46
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย pdf
ปราณี พลดาหาญ, พิชิต พระพินิจ 47-56
รูปแบบการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน pdf
สมเกียรติ ศรีปัดถา, สืบชาติ อันทะไชย 57-68
แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครขอนแก่น pdf
ศศิธร จันทร์ตรา, ธีระ ฤทธิรอด 69-79
ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำห้วยซอน-ห้วยซั้ว นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
อนุลม ตุนาลม, สมเกียรติ ศรีปัดถา, วิบูล เป็นสุข, สืบชาติ อันทะไชย 80-89
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชนในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย pdf
วีระยุทธ สุโขยะชัย 90-99
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี pdf
กิตติ ศรีภูมิสุริยกานต์, สมเกียรติ ศรีปัดถา, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ 100-110
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน pdf
พรกมล ระหาญนอก, สมยงค์ สีขาว 111-121