Published: 2017-07-18

ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย

สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย, ชเนตตี ทินนาม, ต่อตระกูล อุบลวัตร

11-17

สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน

ทองเจือ เขียดทอง, ฉลอง สุนทรนนท์, องอาจ มากสิน, แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ, ชาคริต เกตุเรืองโรจน์, สมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ

76-83