Vol 11 (2016)

ฉบับพิเศษ 2559

Table of Contents

การประยกุต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์ pdf
ธนสิทธิ นิตยะประภา 1-10
ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย pdf
สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย, ชเนตตี ทินนาม, ต่อตระกูล อุบลวัตร 11-17
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็นชาติพันธุ์จีน pdf
นุกูล ธรรมจง 18-24
การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส pdf
พรนิมิต ธิราช, ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 25-33
บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรนิทรฤทธิ์: ภรรยาไพร่ “แก้วหน้าม้า” ผู้กำชัยเหนือภรรยาจ้าว pdf
คณิตา หอมทรัพย์ 34-40
การจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม : ข้อเสนอภายใต้บริบทองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร pdf
ภัชราภรณ์ สาคำ 41-50
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
ธวัชชัย เพ็งพินิจ, พรทวี พลเวียงพล, พิมพ์ชนก วัดทอง 51-57
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก pdf
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 58-65
ศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ pdf
นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ 66-76
สารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน pdf
ทองเจือ เขียดทอง, ฉลอง สุนทรนนท์, องอาจ มากสิน, แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ, ชาคริต เกตุเรืองโรจน์, สมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ 76-83
ภูมิปัญญาอาหารชาติพันธุ์เพื่อสุขภาพของชาวไทยเขมร ไทยกูยและไทยลาวในเขตอีสานใต้ pdf
ทวีศักดิ์ แสวงสาย, ฤดีมาศ แสวงสาย 84-91
การใช้กลวิธีทดแทนข้อบกพร่องความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านคำศัพท์ กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ pdf
ญาดา รามฤทธิ์ 92-98
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 – 3 ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ pdf
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 99-109
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหาร pdf
อัจจิมา มั่นทน 110-117