Published: 2018-01-04

รูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว

นัคมน เงินมั่น, พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์, จุลดิษฐ์ อุปฮาต

59-70

รูปแบบการฟื้นฟูภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเลย

ขนิษฐา ชิดชัง, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ, ธนกฤต ทุริสุทธิ์, สังคม ศุภรัตนกุล

90-100