Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 26 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556 การพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แบบ u-learning ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้แท็บเล็ตและ QR code Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นพดล ผู้มีจรรยา, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 8, No 24 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สมพงษ์ พรมใจ, บุญช่วย ศิริเกษ, สุเทพ บุญเติม
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดเลยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธิติพัทธ์ บุญปก, พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์, เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 คำสั่งไม่ฟ้องถ่วงดุลได้ด้วยใคร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
พุฒิพร เจียรประวัติ
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กชวรรณ ทาแก้วน้อย, อารีรัตน์ ภูธรรมะ
 
Vol 9, No 27 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557 การติดตามผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปณิธี ประสมทรัพย์, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
 
Vol 9, No 27 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ฐิติมา ช่างไม้
 
Vol 9, No 30 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF (ภาษาไทย)
บันดิต ทีแก้ว, กฤษณา บุตรปาละ, อมรา จำรูญศิริ
 
Vol 9, No 30 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบาง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ทองพัน เที่ยงวันนาที, กฤษณา บุตรปาละ, วิทยา นาควิเชียร
 
Vol 9, No 30 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557 การประเมินกระบวนการของการนำพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์, ณัฐฐา วินิจนัยภาค
 
Vol 8, No 26 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปนัดดา เนินนิล, สนทรพจน์ ดำรงค์พานิช, พัชรี จันทร์เพ็ง
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับชาวญี่ปุ่นสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอ, อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์, ฉันทนา จันทร์บรรจง
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาและการใช้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กิตติธัช ยูระทัย
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 บริการสารสนเทศในห้องสมุดยุคดิจิทัล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปาริชาติ แสงระชัฏ
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสื่อผสม เรื่อง มนต์เสน่ห์เกษตรกรรมแห่งลำน้ำชี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สิงขร ภักดี
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ผลกระทบจากการใช้งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อเศรษฐกิจจังหวัดเลย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นิกร น้อยพรม
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมกับส่วนประสมทางการตลาด และผลการดำเนินงานด้านลูกค้าขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วาสนา คำไทย, ศรีสุดา จงสิทธิผล, ศิริยุภา พูลสุวรรณ
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 องค์ประกอบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์, ปรีดา ไชยา
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 การสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนป่าตรง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วงศ์ตระกูล มาเกตุ
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กัณทรัต นวลมา, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกุลไชย
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ศุกลกรณ์ วิทย์ตะ, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกุลไชย
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การศึกษาแนวคิด และการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายพลังสังคมเชิงบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นฤชา โฆษาศิวิไลซ์, เสาวภา สุขประเสริฐ, สุวารีย์ ศรีปูณะ
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 การสร้างตราสินค้าเมืองท่องเที่ยวเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อรรธิกา พังงา, ศรีสุดา จงสิทธิผล, เสรี วงษ์มณฑา, ชุษณะ เตชคณา
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารและสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ฐากูร หอมกลิ่น, ทองใบ ธีรานันทางกูร
 
1 - 25 of 210 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>