เรียกดูดัชนีชื่อเรื่อง


 
ฉบับ ชื่อเรื่อง
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บทคัดย่อ   PDF (English)
สุบรรเทิง จันทร์อิน, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. : ศึกาาเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.บัวใหญ่ และ อบต.หนองกุงเซิน จังหวัดขอนแก่น บทคัดย่อ   PDF (English)
สุเบ็ญ ไชยสังกา, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 การจัดการความเสี่ยงทางด้านพัสดุของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บทคัดย่อ   PDF (English)
เรณู วงษ์ษาหาญ
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม : ข้อเสนอภายใต้บริบทองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร บทคัดย่อ   PDF (English)
ภัชราภรณ์ สาคำ
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บทคัดย่อ   PDF (English)
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การนำนโยบายการบริหารจัดการที่ดีไปปฏบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บทคัดย่อ   PDF (English)
ธนวิทย์ บุตรอุดม, อัญธิชา มั่นคง
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การบริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บทคัดย่อ   PDF (English)
พระมหาทวี โพธิเมธี (โพธิ์ตาด)
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการขยะของประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บทคัดย่อ   PDF (English)
หทัยพัชร์ บุญทานัง, เพ็ญณี แนรอท
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในเขตชนปละทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี บทคัดย่อ   PDF (English)
ฐากูร หอมกลิ่น
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 32 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี บทคัดย่อ   PDF (English)
ฐาลินี สังฆจันทร์, อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การประยกุต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์ บทคัดย่อ   PDF (English)
ธนสิทธิ นิตยะประภา
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 32 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการวางแผนทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัติการ ของบุคลากรสถาบันสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บทคัดย่อ   PDF (English)
สุรพงษ์ โพธิ์ขาว
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 33 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558 การพัฒนากระบวนการในพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้านายประจำปีบ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อประยุกต์การแสดงฟ้อนเจ้าฟ้าฮ่มขาว บทคัดย่อ   PDF (English)
สุริยา บรรพลา
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ในตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บทคัดย่อ   PDF (English)
วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการป้องกัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทคัดย่อ   PDF (English)
ณัจฉรียา คำยัง
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทคัดย่อ   PDF (English)
อนุภูมิ คำยัง
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 การพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองช่างในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ประเทศไทย บทคัดย่อ   PDF (English)
เกียรติกมล คำวิมล, สมเกียรติ ศรีปัดถา, วิบูล เป็นสุข, สืบชาติ อันทะไชย
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 32 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558 การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเต้นแอโรบิกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทคัดย่อ   PDF (English)
นพพร แก้วมาก
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด บทคัดย่อ   PDF (English)
ศรอนงค์ เปิดโปร่ง, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 – 3 ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บทคัดย่อ   PDF (English)
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 32 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558 การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย บทคัดย่อ   PDF (English)
เกรียงไกร ธุระพันธ์, กฤตติกา แสนโภชน์, อนุชา นิลประพันธ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหาร บทคัดย่อ   PDF (English)
อัจจิมา มั่นทน
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์ บทคัดย่อ   PDF (English)
อานนท์ หินแก้ว, สพลณภัทร ทองสอน, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุดรธานี บทคัดย่อ   PDF (English)
สรรเสริญ คำภูแก้ว
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชนในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย บทคัดย่อ   PDF (English)
วีระยุทธ สุโขยะชัย
 
1 - 25 of 98 Items 1 2 3 4 > >>