ค้นหา


 
ฉบับ ชื่อเรื่อง
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 การศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กับ สำนักทะเบียนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บทคัดย่อ
สุกัญญา กุลวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด บทคัดย่อ
ศรอนงค์ เปิดโปร่ง, ธีระ ฤทธิรอด
 
1 - 2 of 2 Items

แนะนำการค้น:

  • ค้นจากข้อความเต็มทั้งหมดอาจไม่พบข้อมูล
  • ใช้คำค้นจากภาษาอังกฤษอีกครั้ง หากค้นจากคำภาษาไทยไม่พบบทความหรือพบบทความจำนวนน้อย
  • คำพื้นฐานทั่วไปจะถูกละเว้นการหา
  • การใช้ประโยคค้นหานั้น ระบบจะส่งผลการค้นที่ประกอบขึ้นจากประโยคที่ค้นทั้งหมด เท่านั้น (กล่าวคือคำว่า AND จะไม่ถูกค้นเจอ)
  • การค้นจากคำหลายคำให้ใช้ OR เชื่อมคำ ระบบจะค้นจากบทความที่ประกอบจากคำค้นที่เชื่อมต่อทั้งหมด; เช่น การศึกษา OR งานวิจัย
  • ใช้วงเล็บเพื่อสร้างคำค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • ค้นหาจากวลีโดยการใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น "ก๊าซเรือนกระจก"
  • ยกเว้นคำค้นใดใด โดยใส่เครื่องหมาย- หรือ NOT นำหน้า; เช่น online -politics or online NOT politics
  • ใช้เครื่องหมายดอกจันทร์* ในการค้นคำที่มีตัวอักษรเริ่มต้น หรือลงท้าย คำนั้น; เช่น soci* ระบบจะค้นหาคำว่า "sociological" และ "societal"