Search


 
Issue Title
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดเลยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม Abstract
ธิติพัทธ์ บุญปก, พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์, เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
 
Vol 10, No 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 แนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จังหวัดตาก Abstract  PDF
อรพิน สุจริตจันทร์
 
Vol 10, No 32 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558 การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย Abstract  PDF
เกรียงไกร ธุระพันธ์, กฤตติกา แสนโภชน์, อนุชา นิลประพันธ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
 
Vol 9, No 30 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Abstract
ภูสิทธิ์ คฤหัส, อำนวย คำตื้อ
 
Vol 10, No 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 พัฒนาการบันทึกโน้ตลายพื้นบ้านอีสานเป็นทางขิม Abstract  PDF
มาศสุภา เพชรรักษ์
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาและการใช้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ Abstract
กิตติธัช ยูระทัย
 
Vol 10, No 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมของบ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น Abstract  PDF
สุวรรณี โพธื์เศษ
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 การศึกษาระดับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย Abstract
พิรัญญา กิจกล้า, บุญช่วย ศิริเกษ, ภารดี คำมา
 
Vol 8, No 23 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก Abstract
ทองสุข มูลตรีสา, อภิชัย นุชเนื่อง, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายพลังสังคมเชิงบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน Abstract
นฤชา โฆษาศิวิไลซ์, เสาวภา สุขประเสริฐ, สุวารีย์ ศรีปูณะ
 
Vol 8, No 23 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract
ชัยยันต์ ภูมิสม, มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น Abstract
ศุกลกรณ์ วิทย์ตะ, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกุลไชย
 
Vol 8, No 24 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract
สุวิมล ทองเทียม, มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
 
Vol 10, No 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรประชาชน สู่เยาวชนด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนประยุกต์ Abstract  PDF
ภัทริยา สุวรรณบูรณ์
 
Vol 8, No 26 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556 ระดับปัจจัย ปัญหา และแนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนด ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Abstract
สำริด นาคะบุตร
 
Vol 11, No 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด Abstract  PDF
ศรอนงค์ เปิดโปร่ง, ธีระ ฤทธิรอด
 
Vol 9, No 27 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557 การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึกได้ โดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย Abstract
โศรยา ธัญญประกอบ, พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
 
Vol 10, No 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์ Abstract  PDF
อานนท์ หินแก้ว, สพลณภัทร ทองสอน, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
 
Vol 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 – 3 ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ Abstract  PDF
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
 
Vol 9, No 27 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557 การพัฒนากระบวนงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร Abstract
นิ่มนวล มงคลวัจน์
 
Vol 10, No 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Abstract  PDF
อนุภูมิ คำยัง
 
Vol 9, No 28 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557 การพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อ่านและเขียนไม่คล่อง โดยใช้ชุดฝึกแจกลูกและสะกดคำ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 Abstract
มณีรัตน์ กันหาวรรณะ
 
Vol 11, No 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 การพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองช่างในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ประเทศไทย Abstract  PDF
เกียรติกมล คำวิมล, สมเกียรติ ศรีปัดถา, วิบูล เป็นสุข, สืบชาติ อันทะไชย
 
Vol 11, No 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 รูปแบบการพัฒนาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิด้วยปุ๋ยอินทรีย์ โดยความร่วมมือของสำนักงานสภาเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด Abstract  PDF
ประจักร์ บุญกาพิมพ์, ชาตรี ศิริสวัสดิ์, ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
 
Vol 11, No 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพงานหัตถกรรมมุกประดับ : กรณีศึกษาบ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี Abstract  PDF
ชุตินธร บำรุงภักดี
 
1 - 25 of 28 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"