ค้นหา


 
ฉบับ ชื่อเรื่อง
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 แนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จังหวัดตาก บทคัดย่อ
อรพิน สุจริตจันทร์
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 32 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558 การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย บทคัดย่อ
เกรียงไกร ธุระพันธ์, กฤตติกา แสนโภชน์, อนุชา นิลประพันธ์, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 พัฒนาการบันทึกโน้ตลายพื้นบ้านอีสานเป็นทางขิม บทคัดย่อ
มาศสุภา เพชรรักษ์
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมของบ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บทคัดย่อ
สุวรรณี โพธื์เศษ
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรประชาชน สู่เยาวชนด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนประยุกต์ บทคัดย่อ
ภัทริยา สุวรรณบูรณ์
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด บทคัดย่อ
ศรอนงค์ เปิดโปร่ง, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์ บทคัดย่อ
อานนท์ หินแก้ว, สพลณภัทร ทองสอน, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 – 3 ปี โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บทคัดย่อ
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บทคัดย่อ
อนุภูมิ คำยัง
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 การพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองช่างในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ประเทศไทย บทคัดย่อ
เกียรติกมล คำวิมล, สมเกียรติ ศรีปัดถา, วิบูล เป็นสุข, สืบชาติ อันทะไชย
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 รูปแบบการพัฒนาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิด้วยปุ๋ยอินทรีย์ โดยความร่วมมือของสำนักงานสภาเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด บทคัดย่อ
ประจักร์ บุญกาพิมพ์, ชาตรี ศิริสวัสดิ์, ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพงานหัตถกรรมมุกประดับ : กรณีศึกษาบ้านหนองลาด หมู่ที่ 4 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บทคัดย่อ
ชุตินธร บำรุงภักดี
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครขอนแก่น บทคัดย่อ
ศศิธร จันทร์ตรา, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย บทคัดย่อ
ปราณี พลดาหาญ, พิชิต พระพินิจ
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บทคัดย่อ
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
 
1 - 15 of 15 Items

แนะนำการค้น:

  • ค้นจากข้อความเต็มทั้งหมดอาจไม่พบข้อมูล
  • ใช้คำค้นจากภาษาอังกฤษอีกครั้ง หากค้นจากคำภาษาไทยไม่พบบทความหรือพบบทความจำนวนน้อย
  • คำพื้นฐานทั่วไปจะถูกละเว้นการหา
  • การใช้ประโยคค้นหานั้น ระบบจะส่งผลการค้นที่ประกอบขึ้นจากประโยคที่ค้นทั้งหมด เท่านั้น (กล่าวคือคำว่า AND จะไม่ถูกค้นเจอ)
  • การค้นจากคำหลายคำให้ใช้ OR เชื่อมคำ ระบบจะค้นจากบทความที่ประกอบจากคำค้นที่เชื่อมต่อทั้งหมด; เช่น การศึกษา OR งานวิจัย
  • ใช้วงเล็บเพื่อสร้างคำค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • ค้นหาจากวลีโดยการใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น "ก๊าซเรือนกระจก"
  • ยกเว้นคำค้นใดใด โดยใส่เครื่องหมาย- หรือ NOT นำหน้า; เช่น online -politics or online NOT politics
  • ใช้เครื่องหมายดอกจันทร์* ในการค้นคำที่มีตัวอักษรเริ่มต้น หรือลงท้าย คำนั้น; เช่น soci* ระบบจะค้นหาคำว่า "sociological" และ "societal"