Search


 
Issue Title
 
Vol 10, No 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการขยะของประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น Abstract  PDF
หทัยพัชร์ บุญทานัง, เพ็ญณี แนรอท
 
Vol 10, No 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารจัดการ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 Abstract  PDF
ศุภชัย ประเสริฐนู, ชมพูนุท วราศิระ, พระมหาสมพร สุริโย
 
Vol 8, No 25 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556 การศึกษาการออกแบบเว็บไซต์สำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน Abstract
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 10, No 33 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการกลุ่มชาวสวนยาง กรณีศึกษา กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านนานำ้มัน อำเภอเมือง จังหวัดเลย Abstract  PDF
สรยศ โกษาคาร, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 
Vol 12, No 40 (2017): เมษายน - มิถุนายน 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารทรัพยากรน้ำในการอุปโภคบริโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย Abstract
ปภาดา นามป้อง, วิจิตรา ศรีสอน
 
Vol 10, No 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในเขตชนปละทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี Abstract  PDF
ฐากูร หอมกลิ่น
 
Vol 9, No 28 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557 บทบาทของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Abstract
รัศมี วังคีรี
 
Vol 9, No 30 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Abstract
ภูสิทธิ์ คฤหัส, อำนวย คำตื้อ
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย Abstract
พระมหาชวลิต คงแก้ว, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
 
Vol 12, No 39 (2017): มกราคม - มีนาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารและสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Abstract
ฐากูร หอมกลิ่น, ทองใบ ธีรานันทางกูร
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น Abstract
ศุกลกรณ์ วิทย์ตะ, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกุลไชย
 
Vol 11, No 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำห้วยซอน-ห้วยซั้ว นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract  PDF
อนุลม ตุนาลม, สมเกียรติ ศรีปัดถา, วิบูล เป็นสุข, สืบชาติ อันทะไชย
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น Abstract
กัณทรัต นวลมา, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกุลไชย
 
Vol 11, No 38 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559 การสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนป่าตรง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี Abstract
วงศ์ตระกูล มาเกตุ
 
Vol 8, No 23 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน Abstract
วีระวรรณ คฤหานนท์
 
Vol 10, No 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 แนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จังหวัดตาก Abstract  PDF
อรพิน สุจริตจันทร์
 
Vol 8, No 24 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 Abstract
ประสงค์ เอี่ยมเวียง
 
Vol 11, No 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ Abstract  PDF
สุบรรเทิง จันทร์อิน, ธีระ ฤทธิรอด
 
Vol 11, No 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ในตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม Abstract  PDF
วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
 
Vol 11, No 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 การจัดการความเสี่ยงทางด้านพัสดุของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น Abstract  PDF
เรณู วงษ์ษาหาญ
 
Vol 11, No 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครขอนแก่น Abstract  PDF
ศศิธร จันทร์ตรา, ธีระ ฤทธิรอด
 
Vol 11, No 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การบริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี Abstract  PDF
พระมหาทวี โพธิเมธี (โพธิ์ตาด)
 
Vol 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม : ข้อเสนอภายใต้บริบทองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร Abstract  PDF
ภัชราภรณ์ สาคำ
 
1 - 23 of 23 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"