ค้นหา


 
ฉบับ ชื่อเรื่อง
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการขยะของประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บทคัดย่อ
หทัยพัชร์ บุญทานัง, เพ็ญณี แนรอท
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารจัดการ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 บทคัดย่อ
ศุภชัย ประเสริฐนู, ชมพูนุท วราศิระ, พระมหาสมพร สุริโย
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 33 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการกลุ่มชาวสวนยาง กรณีศึกษา กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านนานำ้มัน อำเภอเมือง จังหวัดเลย บทคัดย่อ
สรยศ โกษาคาร, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 34 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในเขตชนปละทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี บทคัดย่อ
ฐากูร หอมกลิ่น
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำห้วยซอน-ห้วยซั้ว นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บทคัดย่อ
อนุลม ตุนาลม, สมเกียรติ ศรีปัดถา, วิบูล เป็นสุข, สืบชาติ อันทะไชย
 
ปีที่ 10, ฉบับที่ 31 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558 แนวทางพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จังหวัดตาก บทคัดย่อ
อรพิน สุจริตจันทร์
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 35 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บทคัดย่อ
สุบรรเทิง จันทร์อิน, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 การพัฒนาการจัดการความรู้ทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร ในตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บทคัดย่อ
วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 36 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559 การจัดการความเสี่ยงทางด้านพัสดุของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บทคัดย่อ
เรณู วงษ์ษาหาญ
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครขอนแก่น บทคัดย่อ
ศศิธร จันทร์ตรา, ธีระ ฤทธิรอด
 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 37 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559 การบริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บทคัดย่อ
พระมหาทวี โพธิเมธี (โพธิ์ตาด)
 
ปีที่ 11 (2016): ฉบับพิเศษ 2559 การจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วม : ข้อเสนอภายใต้บริบทองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร บทคัดย่อ
ภัชราภรณ์ สาคำ
 
1 - 12 of 12 Items

แนะนำการค้น:

  • ค้นจากข้อความเต็มทั้งหมดอาจไม่พบข้อมูล
  • ใช้คำค้นจากภาษาอังกฤษอีกครั้ง หากค้นจากคำภาษาไทยไม่พบบทความหรือพบบทความจำนวนน้อย
  • คำพื้นฐานทั่วไปจะถูกละเว้นการหา
  • การใช้ประโยคค้นหานั้น ระบบจะส่งผลการค้นที่ประกอบขึ้นจากประโยคที่ค้นทั้งหมด เท่านั้น (กล่าวคือคำว่า AND จะไม่ถูกค้นเจอ)
  • การค้นจากคำหลายคำให้ใช้ OR เชื่อมคำ ระบบจะค้นจากบทความที่ประกอบจากคำค้นที่เชื่อมต่อทั้งหมด; เช่น การศึกษา OR งานวิจัย
  • ใช้วงเล็บเพื่อสร้างคำค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • ค้นหาจากวลีโดยการใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น "ก๊าซเรือนกระจก"
  • ยกเว้นคำค้นใดใด โดยใส่เครื่องหมาย- หรือ NOT นำหน้า; เช่น online -politics or online NOT politics
  • ใช้เครื่องหมายดอกจันทร์* ในการค้นคำที่มีตัวอักษรเริ่มต้น หรือลงท้าย คำนั้น; เช่น soci* ระบบจะค้นหาคำว่า "sociological" และ "societal"