เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์ หรือบทความที่มีดนตรีเกี่ยวข้องตลอดจนบทความอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านดนตรี ทั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการในสาขาดนตรีและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางดนตรี

Vol 14 No 2 (2019): Rangsit Music Journal

Published: 2019-07-22

Development of Symphony Before 1750

อภิชัย เลี่ยมทอง

1-15

View All Issues