วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาดนตรี
  2. 2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในสาขาดนตรี
  3. 3. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการในสาขาดนตรี
  4. 4. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัย และนวัตกรรมทางดนตรี

 

ขอบเขตของบทความ

            บทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัยบทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์ บทความอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านดนตรี หรือบทความที่มีดนตรีเกี่ยวข้อง