เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์ หรือบทความที่มีดนตรีเกี่ยวข้องตลอดจนบทความอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านดนตรี ทั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการในสาขาดนตรีและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางดนตรี

Vol 14 No 2 (2019): Rangsit Music Journal

Published: 2019-07-22

Development of Symphony Before 1750

อภิชัย เลี่ยมทอง

1-15

Doctoral Music Composition: Prasan Duriya Samniang for Wind Symphony

กานต์ สุริยาศศิน, ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

16-30

The Creating the Principles and Practice of Wind Band Rehearsal in Thailand’s Higher Education

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, พงษ์พิทยา สัพโพ, นิพัต กาญจนะหุต

31-45

Recite for Percussion Ensemble and Recitation

ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์

46-58

Themes of Sor Pa Ma for String Ensemble

ธภัฎ สังข์วิจิตร

59-74

Preludes: The Exotic ASEAN Phenomena for Piano

พิชชาภัสร์ พิชิตธนารักษ์, วีรชาติ เปรมานนท์

75-87

Doctoral Music Composition: The Portraits of Prasidh Silapabanleng

ภาศิณี สกุลสุรรัตน์, วีรชาติ เปรมานนท์

88-102

Doctoral Music Composition: “The Winds–The Whispers–The Whisperers” for Chamber Ensemble

ศุภพร สุวรรณภักดี, วีรชาติ เปรมานนท์

118-133

View All Issues