เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทวิเคราะห์ หรือบทความที่มีดนตรีเกี่ยวข้องตลอดจนบทความอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านดนตรี ทั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการในสาขาดนตรีและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางดนตรี

Vol 14 No 1 (2019): Rangsit Music Journal Vol.14 No.1

View All Issues