Focus and Scope

สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการจัดทำวารวารสารวิชาการ ให้ตรงตามมาตรฐานที่สำนักคณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนดจากการวิจัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกได้นำเสนอ

วารสาร มทร.อีสาน เน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน


Peer Review Process

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ พร้อมทั้งวารสาร มทร.อีสาน ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 2 ฉบับ

Publication Frequency

วารสาร มทร.อีสาน เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - เมษายน, เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

เกี่ยวกับวารสาร มทร.อีสาน

วารสาร มทร.อีสาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

Sponsors

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Sources of Support

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Journal History

งานวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีความสำคัญทั้งต่อการจัดการเรียน การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ทำงานวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะต้องมีการนำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่ชุมชน การประชุมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือการลงตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดทำวารสารขึ้น ให้ตรงตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

บรรณาธิการ

  1. รองศาสตราจารย์ ธนัท ขัยยุทธ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ
  3. ดร.อุบล สุริพล 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช  สุวิทยารักษ์ (ปัจจุบัน)