การพัฒนาอัลกอริทึมของการวนรอบคลื่นในโครงสร้างหลายตัวกลางสำหรับ วิเคราะหส์ ายอากาศโมโนโพลระนาบที่มีการปอ้ นพลังงานดว้ ยสายสง่ ไมโครสตริป The Development of Wave Itertive Method of Multi Medium Structure for Microstrip Fed Planar Monopole Antenna Analysis

Main Article Content

พินิจ เนื่องภิรมย์ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการพัฒนาอัลกอริทึมของการวนรอบคลื่นแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์การแพร่กระจาย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโครงสร้างหลายตัวกลางที่สามารถออกแบบระนาบตัวนำหลาย ๆ ชั้นได้ โดยอาศัย
หลักการของพารามิเตอร์กระจัดกระจายในการกำหนดพารามิเตอร์ของตัวกลางที่แยกเป็นวัสดุฉนวน
ตัวนำ และแหล่งจ่าย ร่วมกับวิธีการวนรอบคลื่นแบบเดิมที่ใช้หลักการของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะท้อน
และคลื่นส่งผ่านภายในวงจรสายส่ง จากนั้นพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรมจำลองที่สามารถเชื่อมต่อกับ
ผู้ใช้งานได้ทางกราฟิกด้วยฟังก์ชัน GUI ของโปรแกรม MATLAB ผลการวิเคราะห์สายอากาศโมโนโพล
ระนาบที่มีการป้อนพลังงานด้วยสายส่งไมโครสตริปโดยใช้โปรแกรมจำลองที่พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับโปรแกรมจำลอง CST และการวัดจริงด้วยเครื่องวิเคราะห์ข่ายงานเวกเตอร์ พบว่าสายอากาศ
มีผลการทำงานที่สอดคล้องกันที่ให้ผลการตอบสนองที่มีแถบความถี่กว้าง

Abstract
This paper presents the development of the novel algorithm of the Wave Iterative
Method (WIM) for analyzing electromagnetic wave of multi medium electromagnetic
structures to design the multi-layers conductor plane. The developed algorithm is based
on the scattering parameters in determining the medium parameters that consist of
dielectric conductor and planar source, and the iterative method using the principles
of the incident, reflected and transmitted waves on transmission line circuit. Then a
simulator was developed on the graphic user interface (GUI) of MATLAB program.
Finally, we found that the analyzed results of the proposed antenna using developed
simulator, the CST simulator and measurements with vector network analysis were in
agreement with wide band frequency response.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)