การศึกษาและพัฒนาล้อเหล็กรถไถเดินตามสำหรับการใช้งานในสภาพไร่ A Study and Development of Cage Wheel for a Two-Wheel Tractor Using Upland Field

Main Article Content

มานะศักดิ์ ทิพย์ภูจอม สามารถ บุญอาจ เกรียงไกร รายณะสุข สุกรี สุขประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาล้อเหล็กรถไถเดินตามสำหรับการใช้งานในสภาพไร่
การดำเนินงานแบง่ เปน็ 4 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบและวิเคราะหค์ วามแข็งแรงของลอ้ เหล็กรถไถเดินตาม
2) การสร้างล้อเหล็กรถไถเดินตาม 3) การทดสอบล้อเหล็กรถไถเดินตาม 4) การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบ
โครงล้อเหล็กรถไถเดินตามมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าล้อ 16 เซนติเมตร
ใบล้อรถไถเดินตามทำการออกแบบทั้งหมด 4 แบบ การทดสอบล้อเหล็กรถไถเดินตามแบบต่าง ๆ
โดยต่อพ่วงอุปกรณ์ไถเตรียมดิน แรงที่ต้องใช้ทั้งหมดของล้อ แรงต้านทานการหมุน พลังงานที่สูญเสีย
ประสิทธิภาพการฉุดลาก และประสิทธิภาพในการทำงาน ถูกใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้งาน
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ล้อเหล็กรถไถเดินตามแบบที่ 4 ซึ่งมีรูปคล้ายตัว W มีความเหมาะสม
ในการทำงานในสภาพไรท่ ี่มีลักษณะดินเปน็ แบบ Loamy Sand เนื่องจากมีแรงที่ตอ้ งใชท้ ั้งหมดของลอ้ ต่ำสุด
1,301 นิวตัน แรงต้านทานการหมุนตํ่าสุด 757 นิวตัน พลังงานที่สูญเสียตํ่าสุด 823 วัตต์ ประสิทธิภาพ
การฉุดลากสูงสุดร้อยละ 33.87 และประสิทธิภาพเชิงเวลาในการทำงานร้อยละ 84.66

Abstract
The research project aimed to study and develop cage wheel for a two-wheel tractor
used in upland field. The research procedure was divided into 4 methods as follows:
1) design and analysis of the strength of the cage wheel 2) constructions of the cage
wheel 3) tests of the cage wheel 4) analysis of the experiment. The cage wheel had
a of diameter 70 cm. and width 16 cm. The cage wheel was designed into 4 types.
The types of the cage wheel were connected tillage implements in field tests. The suitable
evaluation were used cage wheel such as total driving force, rolling resistance, energy
loss, tractive efficiency and filed efficiency. Based on the test results, the W shape wheel
was suitable in upland field and sandy loam soil because it used a minimum total driving
force of 1,301 N, a minimum rolling resistance of 757 N, a minimum energy loss of
823 W, a maximum tractive efficiency of 33.87 % and a field efficiency of 84.66 %.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)