ผลกระทบของแรงดันภายในและการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่มีต่อ การสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงกลม Effects of Internal Pressure and Constraint Volume on Vibration of Spherical Membrane

วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา

Abstract


บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมการสั่นแบบสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด
รูปทรงกลมสำหรับบรรจุของเหลวภายใตเ้ งื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร การคำนวณหารูปทรง
เรขาคณิตของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดจะอาศัยหลักการของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การสร้างฟังก์ชัน
พลังงานของระบบโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดและของเหลวที่บรรจุอาศัยหลักการของงานเสมือน
ในเทอมของคา่ การเสียรูป คา่ ความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่นสามารถคำนวณไดโ้ ดยใชวิ้ธีไฟไนตเ์ อลิเมนต์
จากผลการศึกษาพบว่าแรงดันภายในเริ่มต้นเนื่องจากของเหลวที่บรรจุและเงื่อนไขการจำ กัด
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่นของโครงสร้าง
เปลือกบางไร้แรงดัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับโครงสร้างเปลือกบางที่ไม่ได้บรรจุของเหลว

Abstract
This paper presents axisymmetric vibration behavior of fluid-filled spherical membrane
under constraint volume condition. Differential geometry is introduced in order to compute
the membrane geometry. Energy functional of the membrane and internal fluid are
derived in terms of displacements from the principle of virtual work. Natural frequencies
and vibration mode shapes can be obtained by using the finite element method.
The results indicate that the initial internal pressure contained fluid and the constraint
volume condition are significant parameters for analyzing the vibration behavior of
fluid-filled membrane to get the results close to the shell without containing fluid.


Keywords


การสั่นแบบสมมาตรตามแนวแกน; โครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงกลมสำหรับบรรจุของเหลว; เงื่อนไขการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร; รูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัด; ค่าความถี่ธรรมชาติ; Axisymmetric Vibration Behavior; Fluid-Filled Spherical Membrane;

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4423-3063 มือถือ 085-6107807 E-mail : rmuti.journal@gmail.com