การสังเคราะห์ตัวควบคุม PID ในโหมดกระแสด้วย CCTA จาก AD844 ร่วมกับ LM13700 A Synthesis of Current-mode PID Controller Using CCTA via AD844 with LM13700

Main Article Content

พุทธาวุฒิ ลีกุลธร สมชาย ศรีสกุลเตียว

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการสังเคราะห์ตัวควบคุม PID ที่ทำงานในโหมดกระแส โดยใช้วงจรขยายสายพานกระแส
ส่งผ่านความนำ (CCTA) จาก AD844 ร่วมกับ LM13700 ในโครงสร้างของ PI กับ PD ที่มีคุณลักษณะ
ของการควบคุม คือ ทางออกของตัวควบคุมสามารถควบคุมได้อย่างอิสระด้วยอุปกรณ์พาสซีฟ และ
สามารถปรับได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการปรับกระแสไบแอสในส่วนตัวควบคุม PI และ PD
ที่มีรายละเอียดของวงจรไมซั่บซอ้ น ประกอบไปดว้ ย วงจรขยายสายพานกระแสสง่ ผา่ นความนำ จำนวน 2 ตัว
ทำงานร่วมกับตัวต้านทาน 4 ตัว และตัวเก็บประจุอีก 3 ตัวแบบต่อลงกราวด์ วงจรที่นำเสนอนี้เหมาะ
ที่จะนำไปเป็นวงจรรวม เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองด้วย PSpice กับไอซี AD844 ร่วมกับ
LM13700 ให้ผลสอดคล้องกับทางทฤษฎี มีอัตราการสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าของระบบควบคุมแบบปิด
เทา่ กับ 0.132 วัตต ์ ที่แหลง่ จา่ ย ±5 โวลต ์ และผลการทดลองดว้ ยอุปกรณจ์ ริงบนชุดทดลอง NI ELVIS
ทำงานร่วมกับโปรแกรม LabVIEW ก็ให้ผลสอดคล้องกับทฤษฎีเช่นกัน

Abstract
This paper presents a synthesis of current-mode PID controllers employing current
conveyors transconductance amplifier (CCTAs) via AD844 and LM13700 in structure of
PI and PD. The features of these controllers are that: the output parameters can be
independently controlled by passive elements and electronically controlled via adjusting
correspondents bias currents in the PI and PD controllers, circuit description of the PID
controller is simply formulated, it consists of 2 CCTAs cooperating with 4 grounded
resistors and 3 grounded capacitors. This proposed circuit is very suitable to develop
into an integrated circuit. The given results of the PSpice simulation IC AD844 with
LM13700 agree well with the theoretical anticipation. The maximum power consumption
in a closed loop control system obtained from the PID controller is approximately 0.132 W
at ±5 V supply voltage, and the results of the experiments with real equipment on the
trail NI ELVIS with LabVIEW software was consistent with the theoretically as well.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)