การยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพร Inhibition of Fungal Growth on Rubber Sheet by Herbal Extracts

สายสมร ลำลอง, นิตยา คำพันธ์

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น สมุนไพร
ที่ศึกษามี 11 ชนิด ได้แก่ ใบพลู ข่า กานพลู อบเชย กระเทียม ตะไคร้หอม กระชาย โหระพา ขี้เหล็ก
สะเดา และผิวมะกรูด สมุนไพรถูกสกัดด้วยเมทานอลเป็นเวลา 7 วัน จากการทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตของใบพลู ข่า กานพลู อบเชย กระเทียม ตะไคร้หอม กระชาย โหระพา ขี้เหล็ก สะเดา และ
ผิวมะกรูด เท่ากับ 6.14 2.81 11.91 9.46 5.74 2.94 6.14 5.65 3.75 6.45 และ 13.20 ตามลำดับ
ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรถูกทดสอบโดยการสเปรย์สารสกัดสมุนไพรบนยางแผ่น และสังเกต
การเกิดเชื้อราบนยางแผ่นเป็นเวลา 30 วัน พบว่า สารสกัดจากใบพลู และข่า สามารถยับยั้งการเกิด
เชื้อราบนยางแผ่นได้ เป็นเวลา 30 วัน ที่ความเข้มข้นตํ่าสุด 5 % นอกจากนี้ยังศึกษาผลของสารสกัด
สมุนไพรต่อสมบัติยางคอมปาวด์ และสมบัติของยางวัลคาไนซ์พบว่า สารสกัดจากใบพลู และข่า ไม่มี
ผลต่อสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์ ในเทอมของความแข็ง การเสียรูปหลังการกด โมดูลัส ความทนทาน
ต่อแรงดึงจนขาด การยืดจนขาด และความทนทานต่อการฉีกขาด

Abstract
This work studied the efficiency of herbal extracts on the inhibition of fungal growth
on rubber sheet. There were 11 types of herbs: betel, galangal, clove, cinnamon, garlic,
citronella, galingale, sweet basil, cassia, neem and kaffir lime peel. Herbs were extracted
by methanol for 7 days. The results showed that the % yield of betel, galangal, clove,
cinnamon, garlic, citronella, galingale, sweet basil, cassia, neem and kaffir lime peel
were 6.14, 2.81, 11.91, 9.46, 5.74, 2.94, 6.14, 5.65, 3.75, 6.45 and 13.20, respectively.
Efficiency of plant extracts was tested by spraying plant extracts on rubber sheets
and then observing the fungal growth on the rubber sheets for 30 days. It was found
that plant extracts from betel and galangal inhibited fungal growth on rubber sheets
for 30 days at minimum concentration 5 %. Moreover, the effect of plant extract on the
rubber compound and vulcanized rubber properties showed that betel and galangal
does not affect mechanical properties of vulcanized rubber in terms of hardness,
compression set, modulus, tensile strength, elongation at break and tear resistance.


Keywords


สมุนไพร; เชื้อรา; ยางแผ่น; ข่า; ใบพลู; Herbs; Fungi; Rubber Sheet; Galangal; Betel

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4423-3063 มือถือ 085-6107807 E-mail : rmuti.journal@gmail.com