ประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก The Efficiency of CO2 Capture by Green Microalgae

ครรชิต เงินคำคง, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, ฐปน ชื่นบาล, นันท์นภัส เงินคำคง

Abstract


บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงประสิทธิภาพของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของสาหร่าย การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกสาหร่าย
Chlorella sp., Chlorella sp. MJU, Scenedesmus sp. และ Scenedesmus obliquus TISTR
8522 โดยทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในอาหารเหลวสูตร JM ในถังไบโอรีแอคเตอร์ ปริมาตร 5 ลิตร
โดยให้ความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ และให้อากาศด้วยเครื่องเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทำการเติม
กา๊ ซคารบ์ อนไดออกไซดร์ อ้ ยละ 99 ที่อัตราการไหล 0.10 vvm เปน็ เวลา 16 วัน ผลการศึกษาพบวา่ สาหรา่ ย
Chlorella sp. MJU มีประสิทธิภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด โดยมีค่าอัตราการเจริญเติบโต
จำเพาะสูงสุดเท่ากับ 0.86 ± 0.01 ต่อวัน ค่ามวลสาหร่ายสูงสุดเท่ากับ 4,040.00 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร
และประสิทธิภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดร้อยละ 96.00 ± 0.10

Abstract
The current research focused on the efficiency of microalgae on carbon dioxide capture
and the effect of carbon dioxide on growth of microalgae. The experiment selected
Chlorella sp., Chlorella sp. MJU, Scenedesmus sp. and Scenedesmus obliquus TISTR 8522,
and they were cultivated in a liquid formula (5 liters) in a bioreactor using Jaworsk’s
medium under 24-hour light intensity of 4,000 lux and aeration. The experiment added
CO2 (99 %) at a flow rate of 0.10 vvm over a period of 16 days. The results showed that
the maximum specific growth rate and biomass productivity were 0.86 ± 0.01 d-1 and
4,040.00 ± 0.00 mg/L with Chlorella sp. MJU. The maximum CO2 capture efficiency was
96.00 ± 0.10 %.


Keywords


สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก; การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์; มวลสาหร่าย; Green Microalgae; CO2 Capture; Biomass

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4423-3063 มือถือ 085-6107807 E-mail : rmuti.journal@gmail.com