ความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของคนและการออกฤทธิ์ต้านทานจุลชีพของ นํ้ามันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีน 2 สายพันธุ์ The Cytotoxicity Against Human Dermal Skin and Antimicrobial Activities of Essential Oil from 2 Cultivars of Clausena lansium seed

Main Article Content

รัชณีภรณ์ อิ่นคำ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ดารณี ขันเพ็ชร วิรัน วิสุทธิธาดา

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาสารสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีน 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ผลกลม และ
สายพันธุ์ผลแหลม โดยวิธีการกลั่นพบว่าการกลั่นนาน 3 ชั่วโมง ได้ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยมากที่สุด
และพบว่านํ้ามันหอมระเหยของเมล็ดมะไฟจีนทั้ง 2 สายพันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบในนํ้ามัน
หอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีนพบว่าในสายพันธุ์ผลกลมมีองค์ประกอบหลักคือ -thujene (49.99 %)
sabinene (20.65 %) terpinen-4-ol (9.21 %) และ -pinene (1.65 %) ในสายพันธุ์ผลแหลม
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ -thujene (59.13 %) sabinene (9.81%) cryptone (4.27 %) และ
thuja-2,4-(10)-diene (2.45 %) นํ้ามันหอมระเหยทั้ง 2 สายพันธุ์ ให้ผลสอดคล้องกันคือไม่มีพิษต่อ
เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ที่ความเข้มข้น 3.13 - 100 g/ml ไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคที่ความเข้มข้น
1.56 - 50 g/ml และไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียที่ความเข้มข้น 1 - 10 g/ml และไม่มีฤทธิ์
ต้านเชื้อยีสต์ Candida albicans และไม่สามารถต้านทาน Pseudomonas aeruginosa แต่สามารถ
ออกฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ด้วยค่า MIC
ที่เท่ากันคือ 128 g/ml ทั้งนี้ยังสามารถออกฤทธิ์ต้านทานเชื้อยีสต์ Cryptococcus neoformans
ด้วยค่า MIC ที่เท่ากันคือ 200 g/ml นอกจากนี้ความสามารถที่แตกต่างกันของทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ
น้ำมันหอมระเหยสายพันธุผ์ ลกลมไมส่ ามารถออกฤทธ์ิตา้ นเชื้อ methicillin - resistant Staphylococcus
aureus แต่ในสายพันธุผ์ ลแหลมสามารถออกฤทธ์ิตา้ นตอ่ เชื้อดังกลา่ วได ้ โดยใหค้ า่ MIC คือ 200 g/ml
เป็นไปได้ว่าสารที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย methicillin - resistant Staphylococcus aureus คือ
cryptone ซึ่งเป็นสารที่พบในสายพันธุ์ผลแหลม thuja-2,4-(10)-diene, -santalene และ -santalol
ในสายพันธุผ์ ลแหลมมีปริมาณมากกวา่ ในสายพันธุผ์ ลกลม ทั้งนี้น้ำมันหอมระเหยสายพันธุผ์ ลแหลมไมส่ ามารถ
ต้านต่อเชื้อรา Microsporum gypseum clinical isolate แต่ในนํ้ามันหอมระเหยสายพันธุ์ผลกลม
สามารถตา้ นได ้ โดยใหค้ า่ MIC เทา่ กับ 64 g/ml เปน็ ไปไดว้ า่ สารที่ออกฤทธ์ิตา้ นเชื้อรา Microsporum
gypseum clinical isolate คือ carene ซึ่งเปน็ สารที่พบในสายพันธุผ์ ลกลม sabinene, terpinen-4-ol
และ Z-caryophyllene ในสายพันธุ์ผลกลมมีปริมาณมากกว่าในสายพันธุ์ผลแหลม

Abstract
This research aimed to study essential oil distillated from Nan local plant: Clausena
lansium which is classified into 2 cultivars : round shape and sharp shape. It was found
that both cultivars gave the maximum amount of essential oils when distillation time was
3 hours. Major components of Clausena lansium essential oil, round shape cultivar were
-thujene (49.99 %), sabinene (20.65 %), terpinen-4-ol (9.21 %) and -pinene (1.65 %).
The sharp shape cultivar yielded -thujene (59.13 %), sabinene (9.81%), cryptone (4.27 %)
and thuja-2,4-(10)-diene (2.45 %). Both essential oils did not show cytotoxicity against
human dermal skin fibroblast cell with a concentration of 3.13 to 100 g/ml. There was
abstract of antituberculosis activity with a concentration 1.56 to 50 g/ml, antimalarial
activity with a concentration 1 to 10 g/ml and Candida- albicans. But with the same
MIC value of 128 g/ml, both were active against Staphylococcus aureus and Escherichia
but was inactive against Pseudomonas aeruginosa. Moreover, both essential oils could be
active with yeast, Cryptococcus neoformans with the MIC value of 200 g/ml. Besides,
the different antiactivities, both essential oil indicated that one distillated from round
shape did not show antibacterial activity against methicillin - resistant Staphylococcus
aureus while one distillated from sharp shape showed activity with MIC value of 200 g/ml
that showed the possible bioactive for methicillin - resistant Staphylococcus aureus is
cryptone that was found only in sharp shaped, thuja-2,4-(10)-diene, -santalene and -santalol.
However, the essential oil of the sharp shape did not show antifungal activity against
Microsporum gypseum clinical isolate; one of the round shapes could be active with the

MIC value of 64 g/ml, and that show a possible bioactive for Microsporum gypseum
clinical isolate. Carene was found only in round shape, sabinene, terpinen-4-ol and
Z-caryophyllene and was contained in round shape more than sharp shape.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)