วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

Vol 12 No 1 (2019): January - April 2019

Published: 2019-04-30

A Feasibility Study of Solar Collector for Preheating Feed Water of Wood-Fired Boiler System

ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์, นิติกร หลีชัย, ธงชัย เครือผือ

12-26

Antibacterial Activity and Solar UV-Protective Properties of Cotton Dyed with Natural Dye Compared with Commercial Yellow Robe

วรวิทย์ ศรีวิทยากูล, ธฤติ รุ่งโรจนารักษ์, ทวีป ศรีมุณี, มาหามะสูไฮมี มะแซ, ภาณุมาศ ชูพูล

27-41

Effect of Silicon on Abrasive Wear Behavior of Heat-Treated 16% Cr - 2% Mo Cast Iron

พิสิฐชัย โคสะสุ, สุดสาคร อินธิเดช

42-56

The Development of Rule-based Decision Making Models for Blood Allocation to Enhance Utilization

วิจัย บุญญานุสิทธิ์, พงษ์ชัย จิตตะมัย

57-73

The Study of Workpiece Temperature During Machining in Dry Milling Stainless Steel

ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ, ชาญณรงค์ สายแก้ว

74-85

Effect of Urea Treated Rice Straw in Combination with Fermented Ground Samanea Saman Pods on Quality of Rice Straw and a Reduction of Afl atoxin B1 (AFB1) Level Using In vitro Gas Production Technique

อรอนงค์ พวงชมภู, จุฬาสินี แมนสถิต, มิ่งขวัญ อุ่นสำโรง, สุรีรัตน์ ศรีริโม้, ชัยณรงค์ ขาวทอง, พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ

97-110

Effects of Coconut Flower Sugar and Oligofructose Osmotic Process on Mass Exchange and Sensory of Pineapple Rings

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล, ศุภิสรา แสนกล้า, สุทธิดา คุ้มทรัพย์

128-141

Development of an E-Commerce System from a Requirement of the OTOP Entrepreneurs in Nakhon Ratchasima

รณชัย ชื่นธวัช, เจษฎา รัตนสุพร, ศรายุทธ เนียนกระโทก

142-157

View All Issues

Indexed in tci