วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

Vol 10 No 3 (2017): September - December 2017

Published: 2017-12-18

Drying Bananas with a Modified Hot Air Dryer Using Waste Heat from a 200 Liter Kiln

Phairoach Chunkaew, Aphirak Khadwilard, Chakkraphan Thawonngamyingsakul

1-12

การพิมพ์สีธรรมชาติจากเปลือกลูกจากแห้งด้วยเทคนิคการพิมพ์กั้นสี Natural Dye Printing from Dried Nipa Palm Shell via Resist Printing Technique

กาญจนา ลือพงษ์, ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, จำลอง สาริกานนท์, นุชดาว เตะสมุทร

67-78

View All Issues

Indexed in tci