วารสาร มทร.อีสาน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

Vol 11 No 3 (2018): September - December 2018

Published: 2018-12-28

Concrete Pavement Monitoring with Ground Penetrating Radar

ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, ชนะรบ วิชาลัย, วีระพงษ์ พจนพิมล

17-31

The Development of a Dual-Axis Solar Tracking System Using the Optimization Method

เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด, อาทิตย์ ทัตทาน, เอกชัย เอ็งเส็ง, อลงกรณ์ จันทร์ธิราช

43-56

Effect of Drying Temperatures on Drying Rate, Physical and Antioxidative Properties of Sesbania javanica Mig. Flowers

วิจิตรา เหลียวตระกูล, ฐายินี จิรสถิตอนุสรณ์, ณัฐธิดา เอี่ยมนิล, วชิรญา เหลียวตระกูล

57-69

Eff ect of Diurnal Temperature Change on Growth and Pir Toxin Production of Vibrio parahaemolyticus Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)

นิอร จิรพงศธรกุล, อรณิชา รัตนาภรณ์, พงศ์พันธุ์ แพรกทอง, กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

70-88

Getting Lost Monitoring System for the Elderly Patients

จักรกฤษ โบบทอง, อิ๊ฟซัน หมานระเด็น, จินดา คงเจริญ, ศิวิภา พฤฒิคณี, สุพัตรา x สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์

89-100

Estimation of Total Suspended Solids in Pung River using Global Precipitation Measurement Data

ประวิทย์ อ่วงอารีย์, ชฎาพร พรหมสาขาฯ, ทิติยา วงค์สีดา, ณัฐพัชร์ บัวทองจันทร์

117-129

Physical Properties of Yok Denim Nakhon Fabric

จุฑามาศ ขุนไชยการ, สาคร ชลสาคร, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

130-143

Development of the Bio-Based Economy: Conversion of Rice, Sugar Cane and Oil Palm Residues to Value-Added Products

อาทิตย์ อัศวสุขี, นิภาวรรณ เป้งกลาง, พัสตราภรณ์ กิจศิริ, รัชดาวรรณ ตามกลาง, ฐิติพร วัฒนกุล

165-191

View All Issues

Indexed in tci