Vol 9, No 3 (2016)

กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research article)

A Study of the Properties of Bagasse Ash for the Possibility in Making Light Weight Block pdf
Piyanat To-on, Phattarasuda Witchayaphong, Jarungrat Pansuwan 1-10
การออกแบบตัวควบคุมพีไอแบบกำ หนดเกนด้วยฟัซซีสำ หรับควบคุม การทำงานการขนานมอดูลแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง Design for Fuzzy Gain Scheduling of PI Controller to Control a Paralleling Operation of a Modular AC/DC Converter pdf
ยุทธนา กันทะพะเยา, เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์, วิบูลย์ ชื่นแขก 11-24
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของข้อมูลหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อค้นหาตัวแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม ด้วยภาษาอาร์ Time Series Analysis of Electrical Distribution Units to Find a Suitable Forecasting Model with R Language pdf
รณชัย ชื่นธวัช, ชนินทร เรืองอุดมสกุล, นิตยา เกิดประสพ, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ 25-41
การพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าตรวจวัดสารละลายธาตุอาหารพืชในแปลงปลูก ไฮโดรโปนิกส์ผ่านระบบสื่อสารไร้สายย่านความถี่ 2.4 GHz Development of Nutrients Monitoring System Model for Hydroponic Plot through Wireless System at 2.4 GHz pdf
นพดล สีสุข, สุภาวดี สุพระมิตร, เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ 42-54
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับสายส่ง : กรณีศึกษา อ.เมืองตาก จ.ตาก Feasibility Study of Photovoltaic Grid Connected System: A Case Study in Mueang Tak District Tak pdf
วรลักษณ์ คุณทะสิงห์, พัฒน์ชญา มณีคำ มณีคำ, ธิดารัตน์ คงทน คงทน 55-69
การพัฒนาแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวลเหลือทิ้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ Development of Fuel Briquettes from Biomass Residues of Mae-Ton Fresh Coffee SMEs in Doisaket District, Chiangmai Province pdf
บัญจรัตน์ โจลานันท์, อานนท์ ไทยกรณ์, ภัชยานันท์ ย่างไพบูลย์ 70-81
การเปรียบเทียบการไหลเชิงตัวเลขของกังหันหัวนํ้าตํ่ามากโดยใช้ RANS และ LES Comparison of Flow Simulation of Very Low Head (VLH) Turbine Using RANS and LES pdf
วีระพล นวนทอง, สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี 82-98
เกณฑ์การจัดสรรนํ้าที่เหมาะสม โดยวิธีหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยเทคนิค วิธีอาณาจักรผึ้ง Optimal Water Allocation Criteria using Artificial Bee Colony pdf
ตระการ กาสีใส, อนงค์ฤทธ์ิ แข็งแรง 99-113
ประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ รว่ มกับเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสีย จากพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Efficiency of Wastewater Treatment using a Combination System of Plantbed Filter and Aerators from Doi Tung Deve pdf
ขนิษฐา เจริญลาภ, ธนพงศ์ ดวงมณี 114-126
การตรวจสอบคุณภาพของนํ้าดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายในจังหวัดฉะเชิงเทรา Monitoring Qualities of Bottled Drinking Water Sold in Chachoengsao Province pdf
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ นิ่มรัตน์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย วุฒิพันธุ์ชัย 127-136
การประเมินคุณภาพของนํ้าดื่มบรรจุขวดปิดสนิทที่จำหน่ายในจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย Quality Assessment of Drinking Water in Sealed Bottles Sold in Phichit Province, Thailand pdf
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ นิ่มรัตน์, กิตติธัช สุพรรณพันธุ์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย 137-150
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของท่อใต้ดินโดยวิธีเพิ่มความชื้นดิน เพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตร Enhancement of the Cooling Performance of Earth Tube System by Increasing Soil Moisture for Use in Agricultural Greenhouse pdf
สุลักษณา มงคล, สราวุธ พลวงษ์ศรี 151-164
การศึกษาจลนศาสตรก์ ารอบแหง้ เนื้อหมูดว้ ยเครื่องอบแหง้ พลังงานแสงอาทิตย์ Drying Kinetics of Pork by Using Solar Dryer pdf
ศิริ ดวงพร 165-177
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบ ด้วยรีแอคทีฟดีซีอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง Preparation and Characterization of CrN Thin Films Deposited by Reactive DC Unbalanced Magnetron Sputtering pdf
นิรันดร์ วิทิตอนันต์, กรรณิการ์ วรรณทวี 178-189
โปรแกรมประยุกตน์ ำทัวรอ์ ัตโนมัติบนอุปกรณเ์ คลื่อนที่โดยใชก้ ารตรวจจับสถานที่ ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม Automatic Tour Guide Application on Mobile Using Location Detection and Augmented Reality Technology pdf
ทศพล บ้านคลองสี่, พีรพล เวทีกูล 190-201

บทความวิชาการ (Academic article)

Application of Cytochrome P 450 (CYP1A) as Biomarker in Fish to Evaluate Aquatic Contamination and its Current Status in Thailand pdf
Chutima Thanomsit 202-214
Fate and Toxicity of Abamectin in Exposed Fish pdf
Chutima Thanomsit, Yhardpeth Ocharoen 215-226
การเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน Catalytic Oxidation pdf
อาทิตย์ อัศวสุขี 227-242